Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών

17Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, κατά την αξιολόγηση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, διαβουλεύεται εκτενώς με τις άλλες οικείες εποπτικές αρχές, εφόσον ο υποψήφιος αγοραστής είναι -

(α)  πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής·

(β) η μητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής· ή

(γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος ή σε διαφορετικό κλάδο από αυτόν στον οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα στην απόφαση της που ετοιμάζει για την προτεινομένη απόκτηση συμμετοχής σε ΑΠΙ που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, επισημαίνει τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασε η αρμόδια αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του υποψήφιου αγοραστή.

(3) Στην περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια για την εποπτεία του υποψήφιου αγοραστή:

(α) παρέχει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές κάθε ουσιαστική ή σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση και διαβιβάζει στις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος, κάθε σχετική πληροφορία και γνωστοποιεί, με δική της πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικής σημασίας πληροφορίες,

(β)δύναται να εκφράσει τυχόν απόψεις ή επιφυλάξεις της στην άλλη αρμόδια αρχή προκειμένου να περιληφθούν στην απόφαση.