Κοινοποίηση παύσης κατοχής ή μείωσης ελέγχου

17Γ.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα έλεγχο σε ένα ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, οφείλει πρωτίστως να απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής του.

(2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απευθύνει κοινοποίηση, ομοίως, στην Κεντρική Τράπεζα, εάν αποφασίσει να μειώσει τον έλεγχό του, έτσι ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μετοχών που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το είκοσι τοις εκατό (20%), το τριάντα τοις εκατό (30%) ή το πενήντα τοις εκατό (50%), ή τόσο ώστε το ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία να παύσει να είναι θυγατρική του.