Πρόσωπα μη δικαιούμενα να ενεργούν ως σύμβουλοι κλπ. χωρίς έγκριση

18. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α)Έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή έχει προβεί σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του· ή

(β) έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε χώρα για αδίκημα που ενέχει δόλο ή ανεντιμότητα· ή

(γ) έχει καταδικαστεί για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο,

και σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία:

(i) οποιοσδήποτε σύμβουλος ή πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο της εταιρείας αυτής·

(ii) οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της εταιρείας αυτής·

(iii)οποιοσδήποτε σύμβουλος της θυγατρικής εταιρείας αυτής,

απαγορεύεται να ενεργεί ως σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής ή διευθυντής τράπεζας, στην περίπτωση πτώχευσης ή στις περιπτώσεις καταδίκης ως (α) και (β) ανωτέρω πριν παρέλθει περίοδος πέντε ετών από την καταδίκη.