Πρόσωπα μη δικαιούμενα να ενεργούν ως σύμβουλοι κλπ. χωρίς έγκριση

18. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο -

(α) έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή έχει προβεί σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του, ή

(β) έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε χώρα για αδίκημα που ενέχει δόλο ή ανεντιμότητα, ή

(γ) έχει καταδικαστεί για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο,

και σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία-

(αα) οποιοσδήποτε σύμβουλος ή πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο της εταιρείας αυτής·

(ββ) οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της εταιρείας αυτής· και

(γγ) οποιοσδήποτε σύμβουλος της θυγατρικής εταιρείας αυτής,

απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας να ενεργεί ως σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής ή διευθυντής τράπεζας, λόγω πτωχεύσεως, συμβιβασμού ή καταδίκης πριν παρέλθει περίοδος πέντε ετών από την καταδίκη.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εάν, κατά την άποψη της Κεντρικής Τράπεζας, οποιοδήποτε άτομο δεν είναι ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να ενεργεί ως σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής ή διευθυντής τράπεζας, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό δεν ενεργεί ως σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής ή διευθυντής τράπεζας.

(3) Για να καθορίσει κατά πόσο ένα άτομο είναι ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να κατέχει  θέση σύμφωνα με το εδάφιο (2), η Κεντρική Τράπεζα  λαμβάνει  υπόψη την ακεραιότητα του, την ικανότητα και ευθυκρισία του για την εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων της  θέσης, την επιμέλεια, με την οποία εκπληρώνει ή είναι πιθανό να εκπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις και, κατά πόσο τα συμφέροντα των καταθετών ή πιθανών καταθετών της τράπεζας  απειλούνται ή πιθανό να απειληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο με το να κατέχει τη θέση αυτή. Περαιτέρω, η Κεντρική Τράπεζα δεν  θεωρεί  ότι ένα πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για να ενεργεί ως σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής ή διευθυντής τράπεζας, εάν το πρόσωπο αυτό δεν έχει την απαιτούμενη εντιμότητα ή επαρκή πείρα για να κατέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις.