Έκθεση των συμβούλων επισυνάπτεται στον ισολογισμό

151.-(1) Σε κάθε ισολογισμό που τίθεται ενώπιον εταιρείας σε γενική συνέλευση πρέπει να επισυνάπτεται έκθεση των συμβούλων σχετικά με την κατάσταση των υποθέσεων της εταιρείας, το ποσό, αν υπάρχει, που προτείνουν να πληρωθεί με μορφή μερίσματος και το ποσό, αν υπάρχει, που προτίθενται να μεταφέρουν σε αποθεματικό με την έννοια του Όγδοου Παραρτήματος.

(2) Η αναφερόμενη έκθεση ασχολείται, στην έκταση που τούτο είναι ουσιαστικό για την εκτίμηση της κατάστασης των υποθέσεων της εταιρείας από τα μέλη της και, κατά τη γνώμη των συμβούλων, δεν είναι επιβλαβές για τις εργασίες της εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της, με οποιαδήποτε αλλαγή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στη φύση των εργασιών της εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών ή στις τάξεις των εργασιών που η εταιρεία έχει συμφέρον, είτε ως μέλος άλλης εταιρείας ή διαφορετικά.

(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, που είναι σύμβουλος εταιρείας, παραλείπει να πάρει όλα τα εύλογα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αυτό υπόκειται αναφορικά με καθένα αδίκημα σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και του προστίμου:

Νοείται ότι -

(α) σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου σχετικά με αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου (1), που αναφέρθηκε, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και πίστευε ότι ικανό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου που αναφέρθηκε και ότι τούτο ήταν σε θέση να εκτελεί το καθήκον εκείνο και

(β) πρόσωπο δεν υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για τέτοιο αδίκημα εκτός αν, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της υπόθεσης, το αδίκημα διαπράχτηκε εσκεμμένα.