Μη χρηματοοικονομική κατάσταση

151Α.-(1) Οι εταιρείες μεγάλου μεγέθους που είναι οντότητες δημόσιου συμφέροντος, οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων(500)  εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στην έκθεση διαχείρισης συμπεριλαμβάνουν κατάσταση αναφορικά με μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

(2) Η κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνει, στο βαθμό που απαιτείται, πληροφορίες για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

(α) Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας∙

(β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η εταιρεία σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει∙

(γ) περιγραφή των αποτελεσμάτων  των εν λόγω πολιτικών∙

(δ) περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και ανάλογα των επιχειρηματικών σχέσεων της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους.

(ε) περιγραφή των μη χρηματοοικονομικών βασικών δεικτών  επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων.

(3) Σε περίπτωση που η εταιρεία που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση μ’ ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), παρέχει στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών.

(4) Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι εταιρείες, που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), μπορούν να μην περιλαμβάνουν στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση πληροφορίες σχετικές με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση, όταν κατά την  αιτιολογημένη γνώμη των συμβούλων που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση ή κοινοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

(6) Για την ετοιμασία των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), οι εταιρείες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια, υπό την προϋπόθεση ότι διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια βασίστηκαν.

(7) Εταιρείες που εκπληρώνουν την υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 151.

(8) Θυγατρική εταιρεία, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν η εν λόγω εταιρεία περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση διαχείρισης άλλης εταιρείας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(9) Σε περίπτωση που εταιρεία που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) καταρτίζει χωριστή έκθεση που αντιστοιχεί στο ίδιο οικονομικό έτος, είτε βασίζεται είτε όχι σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια και καλύπτει τις πληροφορίες της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), νοουμένου ότι η χωριστή αυτή έκθεση:

(α) Δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 έως 122 και 152. ή

(β) δημοσιοποιείται, εντός έξι (6) μηνών, μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, στον ιστότοπο της εταιρείας και αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης:

Νοείται ότι η χωριστή αυτή έκθεση μπορεί να συντάσσεται και στην Αγγλική καθώς και σε άλλη γλώσσα ευρέως διαδεδομένη διεθνώς, ως ο έφορος εταιρειών ήθελε ορίσει.

(10) Σε εταιρείες που καταρτίζουν χωριστή έκθεση όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (9) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (7).

(11) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή η χωριστή έκθεση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (9).

(12) Ο έφορος εταιρειών καταχωρεί τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση ή τη χωριστή έκθεση χωρίς να ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο.