Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση

151Β.-(1) Οντότητες δημοσίου συμφέροντος που είναι μητρικές εταιρείες μεγάλου συγκροτήματος, το οποίο κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του σε ενοποιημένη βάση υπερβαίνει το μέσο αριθμό των πεντακόσιων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης συμπεριλαμβάνουν κατάσταση αναφορικά με μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

(2) Η κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνει, στο βαθμό που απαιτείται, πληροφορίες για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων τους, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

(α) Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του συγκροτήματος∙

(β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει το συγκρότημα σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει∙

(γ) περιγραφή των αποτελεσμάτων  των εν λόγω πολιτικών∙

(δ) περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων  που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεων του, των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο το συγκρότημα διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους∙

(ε) περιγραφή των μη χρηματοοικονομικών βασικών δεικτών επιδόσεων  που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων.

(3) Σε περίπτωση που το ένα συγκρότημα που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση μ’ ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), παρέχει στην ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών.

(4) Η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το συγκρότημα που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), μπορεί να μην περιλάβει στις ενοποιημένες μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις πληροφορίες σχετικές με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση, όταν κατά την αιτιολογημένη γνώμη των συμβούλων, οι οποίοι ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων  τους και υπέχουν συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση ή κοινοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση του συγκροτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του συγκροτήματος.

(6) Για την ετοιμασία των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), η μητρική εταιρεία μπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια, υπό την προϋπόθεση ότι η μητρική εταιρεία διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.

(7) Μητρική εταιρεία που εκπληρώνει την υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέπεται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 151.

(8) Μητρική εταιρεία που είναι επίσης θυγατρική εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση που ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), εφόσον η απαλλασσόμενη μητρική εταιρεία περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση διαχείρισης άλλης εταιρείας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 και του παρόντος άρθρου.

(9) Σε περίπτωση που μια μητρική εταιρεία καταρτίζει χωριστή έκθεση που αντιστοιχεί στο ίδιο οικονομικό έτος και αναφέρεται στο σύνολο του συγκροτήματος, είτε βασίζεται είτε όχι σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια και καλύπτει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης της ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), υπό τον όρο ότι αυτή η χωριστή έκθεση:

(α) Δημοσιεύεται μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 έως 122 και 152∙ ή

(β) δημοσιοποιείται εντός έξι (6) μηνών, μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, στον ιστότοπο της μητρικής εταιρείας και αναφέρεται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης:

Νοείται ότι η χωριστή αυτή έκθεση μπορεί να συντάσσεται και στην Αγγλική καθώς και σε άλλη γλώσσα ευρέως διαδεδομένη διεθνώς, ως ο έφορος εταιρειών ήθελε ορίσει.

(10) Σε μητρικές εταιρείες που καταρτίζουν χωριστή έκθεση όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (9) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (7).

(11) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή η χωριστή έκθεση όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (9).

(12) Ο έφορος εταιρειών καταχωρεί την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση ή την χωριστή έκθεση χωρίς να ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο.