Δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων.

150. -(1)(α) Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει, ανδημοσιοποιούνται εξ ολοκλήρου, να δημοσιοποιούνται στη μορφή εκείνη που έγινε αντικείμενο εκθέσεως ελέγχου ή επισκόπησης από τον ελεγκτή και να συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της εκθέσεώς του. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις εκφράσεως γνώμης ή συμπεράσματος που εξέφρασε ο ελεγκτής.

(β) Αν οι οικονομικές καταστάσεις δε δημοσιοποιούνται εξ ολοκλήρου, πρέπει να -

(i) σημειώνεται ότι η δημοσίευση είναι συνοπτική·

(ii) αναφέρεται ο τόπος, στον οποίο έχουν κατατεθεί οι λογαριασμοί και στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμα κατατεθεί αυτό πρέπει να αναγράφεται στη δημοσίευση· και

(iii) γνωστοποιείται η γνώμη ή το συμπέρασμα των ελεγκτών, καθώς και οποιεσδήποτε παραπομπές που χρήζουν προσοχής, χωρίς η έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης των ελεγκτών να συνοδεύει τη δημοσίευση.

(γ) Σε κάθε περίπτωση,  οι  οικονομικές καταστάσειςδημοσιοποιούνται  όχι   χωριστά,   αλλά   ως   ενιαίοσύνολο.

(2) Η έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση των ως άνω καταστάσεων  κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), συνιστά ποινικό αδίκημα και η εταιρεία  και  κάθε  αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.