Λογαριασμοί και έκθεση ελεγκτών να επισυνάπτονται στον ισολογισμό

150.-(1) Ο λογαριασμός κερδοζημιών και, στην έκταση που δεν ενσωματώθηκαν στον ισολογισμό ή λογαριασμό κερδοζημιών, οποιοιδήποτε λογαριασμοί συγκροτημάτων που τέθηκαν ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, επισυνάπτονται στον ισολογισμό, και η έκθεση των ελεγκτών επισυνάπτεται σε αυτούς.

(2) Οποιοιδήποτε λογαριασμοί που επισυνάπτονται με τον τρόπο αυτό, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο πριν από την υπογραφή του ισολογισμού εκ μέρους των.

(3) Αν οποιοδήποτε αντίγραφο ισολογισμού εκδοθεί, κυκλοφορήσει ή δημοσιευτεί χωρίς να επισυνάπτεται σε αυτό αντίγραφο του λογαριασμού κερδοζημιών ή οποιωνδήποτε λογαριασμών συγκροτημάτων που απαιτούνται από το άρθρο αυτό να επισυναφτούν με τον τρόπο αυτό, ή χωρίς την επισύναψη σε αυτό αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.