Δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων.

150. -(1)(α) Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει, ανδημοσιοποιούνται εξ ολοκλήρου, να δημοσιοποιούνται στη μορφή εκείνη που έγινε αντικείμενο εκθέσεως από τον ελεγκτή και να συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της εκθέσεώς του. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις εκφράσεως γνώμης που εξέφρασε ο ελεγκτής.

(β) Αν      οι    οικονομικές       καταστάσεις      δενδημοσιοποιούνται εξ ολοκλήρου, δεν επιτρέπεται νασυνοδεύονται από   την πλήρη  έκθεση του ελεγκτή,αλλά μόνο από τις παρατηρήσεις,  επιφυλάξεις    καιαρνήσεις εκφράσεως γνώμης που εξέφρασε.

(γ) Σε κάθε περίπτωση,  οι  οικονομικές καταστάσειςδημοσιοποιούνται  όχι   χωριστά,   αλλά   ως   ενιαίοσύνολο.

(2) Η έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση των ως άνω καταστάσεων  κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), συνιστά ποινικό αδίκημα και η εταιρεία  και  κάθε  αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.