Έκθεση των συμβούλων.

151.-(1) (α) Στις οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτεται έκθεση των συμβούλων σχετικά με την κατάσταση και την προβλεπόμενη εξέλιξη των υποθέσεων της εταιρείας ή του συγκροτήματος.

(β) Η έκθεση των συμβούλων παρέχει πληροφόρηση τουλάχιστον σχετικά με τα ακόλουθα: -

(i) οποιαδήποτε αλλαγή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στη φύση των εργασιών της εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών ή στις τάξεις των εργασιών που η εταιρεία έχει συμφέρον, είτε ως μέλος άλλης εταιρείας ή διαφορετικά, και ιδίως σε οποιαδήποτε εξαγορά ή συγχώνευση που πραγματοποιήθηκε ή σκοπείται, είτε ενεργητική είτε παθητική,

(ii) οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο,

(iii) οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη σύνθεση, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, ή την αποζημίωση του διοικητικού συμβουλίου,

(iv) τις δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και αναπτύξεως στο βαθμό που τα σχετικά στοιχεία δεν προκύπτουν ήδη από τις οικονομικές καταστάσεις,

(v) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά τη λήξη της χρήσεως,

(vi) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

(vii) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας,

(viii) μια πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει·

(βΑ) Η εικόνα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (viii) της παραγράφου (β) δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

(βΒ)  (i) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση που αναφέρεται στην παράγραφο (βΑ) ανωτέρω, περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς, όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα·

(ii) όπου ενδείκνυται, στα πλαίσια της ανάλυσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω, περιλαμβάνονται αναφορές στα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά αυτά.

(βΓ) Ιδιωτικές εταιρείες μικρού μεγέθους, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 152Α, των οποίων οι τίτλοι δεν είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και οι οποίες δεν είναι υποχρεωμένες με βάση τον παρόντα Νόμο να υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,  απαλλάσσονται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο (βΒ) ανωτέρω καθόσον αφορά την ανάλυση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

(γ) Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση των συμβούλων συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά με τη διάθεση των κερδών, την απορρόφηση των ζημιών και τη δημιουργία προβλέψεων.

(δ) Καταργήθηκε.

(2) (α) Όταν  η   έκθεση   των   συμβούλων   δημοσιοποιείται    εξ   ολοκλήρου, δημοσιοποιείται στη μορφή εκείνη που συνόδευε τις οικονομικές καταστάσεις που έγιναν αντικείμενο εκθέσεως από τον ελεγκτή, και συνοδεύεται από το πλήρες κείμενο της εκθέσεώς του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις εκφράσεως γνώμης, που τυχόν εξέφρασε ο ελεγκτής.

(β) Όταν η έκθεση των συμβούλων δημοσιοποιείται κατά αποσπασματικό τρόπο, δεν συνοδεύεται από την πλήρη έκθεση του ελεγκτή, αλλά μόνο από τις παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις εκφράσεως γνώμης του.

(γ) Η έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση οποιουδήποτε αντίγραφου της εκθέσεως των συμβούλων χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου συνιστά ποινικό αδίκημα και η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(3) (α) Οι σύμβουλοι κάθε εταιρείας έχουν συλλογικά το καθήκον έναντί της να εξασφαλίζουν ότι:

(i) η έκθεση των συμβούλων συντάσσεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου∙

(ii) όταν η έκθεση των συμβούλων περιλαμβάνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η έκθεση αυτή συντάσσεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 και 2009 και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Οδηγιών.

(β)  Άνευ επηρεασμού της συλλογικής αστικής ευθύνης των συμβούλων έναντι της εταιρείας η οποία υπάρχει σε περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α), αν σύμβουλος εταιρείας παραλείπει να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για συμμόρφωση με το καθήκον που αναφέρεται στην παράγραφο (α), διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου ειδικού νόμου, σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου σχετικά με το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο αδίκημα, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και πίστευε ότι ικανό και υπεύθυνο πρόσωπο, που ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου (α), ήταν σε θέση να εκτελεί το καθήκον εκείνο.