Έκθεση των συμβούλων.

151.-(1) (α) Στις οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτεται έκθεση των συμβούλων σχετικά με την κατάσταση και την προβλεπόμενη εξέλιξη των υποθέσεων της εταιρείας ή του συγκροτήματος.

(β) Η έκθεση των συμβούλων παρέχει πληροφόρηση τουλάχιστον σχετικά με τα ακόλουθα: -

(i) οποιαδήποτε αλλαγή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στη φύση των εργασιών της εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών ή στις τάξεις των εργασιών που η εταιρεία έχει συμφέρον, είτε ως μέλος άλλης εταιρείας ή διαφορετικά, και ιδίως σε οποιαδήποτε εξαγορά ή συγχώνευση που πραγματοποιήθηκε ή σκοπείται, είτε ενεργητική είτε παθητική,

(ii) οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο,

(iii) οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη σύνθεση, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, ή την αποζημίωση του διοικητικού συμβουλίου,

(iv) τις δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και αναπτύξεως στο βαθμό που τα σχετικά στοιχεία δεν προκύπτουν ήδη από τις οικονομικές καταστάσεις.

(γ) Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση των συμβούλων συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά με τη διάθεση των κερδών, την απορρόφηση των ζημιών και τη δημιουργία προβλέψεων.

(δ) Αν σύμβουλος  εταιρείας παραλείπει να πάρει όλα τα εύλογα  μέτρα  για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των     προηγουμένων παραγράφων, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου σχετικά με αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου (1), που αναφέρθηκε, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και πίστευε ότι ικανό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου του εδαφίου που αναφέρθηκε και τούτο ήταν σε θέση να εκτελεί το καθήκον εκείνο.

(2)(α) Όταν  η   έκθεση   των   συμβούλων   δημοσιοποιείται    εξ   ολοκλήρου, δημοσιοποιείται στη μορφή εκείνη που συνόδευε τις οικονομικές καταστάσεις που έγιναν αντικείμενο εκθέσεως από τον ελεγκτή, και συνοδεύεται από το πλήρες κείμενο της εκθέσεώς του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις εκφράσεως γνώμης, που τυχόν εξέφρασε ο ελεγκτής.

(β) Όταν η έκθεση των συμβούλων δημοσιοποιείται κατά αποσπασματικό τρόπο, δεν συνοδεύεται από την πλήρη έκθεση του ελεγκτή, αλλά μόνο από τις παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις εκφράσεως γνώμης του.

(γ) Η έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση οποιουδήποτε αντίγραφου της εκθέσεως των συμβούλων χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου συνιστά ποινικό αδίκημα και η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.