ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διατάγματα

10. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με Διάταγμά του να τροποποιεί τους Πίνακες 2 έως 4 του Παραρτήματος, για τον καθορισμό υψηλότερων ελάχιστων στόχων και αυστηρότερων απαιτήσεων από τα προβλεπόμενα στους εν λόγω Πίνακες.