ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.-(1) Έως τη 2α Αυγούστου 2022 η Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και σχετικά με τις προθέσεις της Δημοκρατίας, όσον αφορά τις μελλοντικές ενέργειες εφαρμογής του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος και του πιθανού επιμερισμού προσπαθειών μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία που η Δημοκρατία θεωρεί σχετική.

(2) Έως τη 18η Απριλίου 2026 και στη συνέχεια κάθε τρία (3) έτη η Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, ετοιμάζει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, η οποία περιέχει-

(α) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) τις μελλοντικές ενέργειες για την εφαρμογή του·

(γ) τον αριθμό και τις κατηγορίες οχημάτων που καλύπτονται από τις συμβάσεις οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, δυνάμει των δεδομένων που παρέχει η Επιτροπή·

(δ) κάθε άλλη πληροφορία, την οποία η Δημοκρατία κρίνει σχετική.

(3) Η έκθεση η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), αποστέλλεται στην Επιτροπή μαζί με τις εκθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου ή/και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου ή/και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών

8. Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε εξουσιών οι οποίες παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στην Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, αυτή έχει εξουσία-

(α) να εκδίδει εγκυκλίους, προς καθορισμό οιασδήποτε διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) να ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντί αυτής·

(δ) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.