ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

[Άρθρο 3(1)(γ)]
Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) για υπηρεσίες που
αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3(2)(γ)

Κωδικός CPV Περιγραφή
60112000-6 Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1 Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
60160000-7 Οδική μεταφορά αλληλογραφίας
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων
64121100-1 Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας
64121200-2 Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
[Άρθρο 5(8)]
Όρια εκπομπών για καθαρά ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες
οχημάτων
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 Από την 1η Ιανουαρίου 2026
CO2 g/km RDE εκπομπές
ατμοσφαιρικών
ρύπων (1) ως
ποσοστό των
ορίων εκπομπών (2)
CO2 g/km RDE εκπομπές
ατμοσφαιρικών
ρύπων (1) ως
ποσοστό των
ορίων
εκπομπών (2)
M1 50 80 % 0 α.α.
M2 50 80 % 0 α.α.
N1 50 80 % 0 α.α.

(1) Δηλωθείσες μέγιστες τιμές εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων (PN) ανά χιλιόμετρο και οξειδίων του αζώτου (NOx) σε mg/km όπως αναφέρονται στο σημείο 48.2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, που προβλέπεται στις πρόνοιες του Κανονισμού 19 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων Κανονισμών.

(2) Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
[Άρθρο 5(1) και (8)]
Ελάχιστος στόχος προμηθειών όσον αφορά το ποσοστό καθαρών ελαφρών οχημάτων
σύμφωνα με τον Πίνακα 2 ως προς τον συνολικό αριθμό ελαφρών οχημάτων που
καλύπτονται από συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3(1) σε επίπεδο Δημοκρατίας

Κράτος μέλος Από την 2α Αυγούστου
2021 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2025
Από την 1η Ιανουαρίου
2026 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2030
Κύπρος 31,9 % 31,9 %

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
[Άρθρο 5(1) και (8)]
Ελάχιστος στόχος προμηθειών όσον αφορά το ποσοστό καθαρών βαρέων οχημάτων επί
του συνολικού αριθμού βαρέων οχημάτων τα οποία καλύπτονται από συμβάσεις που
αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3(1) σε επίπεδο Δημοκρατίας

Κράτος μέλος Φορτηγά (κατηγορία
οχήματος N2 και N3)
Λεωφορεία (κατηγορία
οχήματος Μ3) (*1)
Από τη 2α
Αυγούστου
2021 έως την
31η Δεκεμβρίου
2025
Από την 1η
Ιανουαρίου
2026 έως
την 31η
Δεκεμβρίου
2030
Από τη 2α
Αυγούστου
2021 έως
την 31η
Δεκεμβρίου
2025
Από την 1η
Ιανουαρίου
2026 έως
την 31η
Δεκεμβρίου 2030
Κύπρος 10 % 13 % 45 % 65 %

–(*1)  Το ήμισυ του ελάχιστου στόχου για το ποσοστό καθαρών λεωφορείων πρέπει να καλυφθεί με την προμήθεια λεωφορείων μηδενικών εκπομπών όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 (ορισμός του όρου «βαρύ όχημα μηδενικών εκπομπών»). Η απαίτηση αυτή μειώνεται στο ένα τέταρτο του ελάχιστου στόχου για την πρώτη περίοδο αναφοράς εάν πάνω από το 80% των λεωφορείων που καλύπτονται από το σύνολο όλων των συμβάσεων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 οι οποίες ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής σε ένα κράτος μέλος είναι διώροφα λεωφορεία.