ΜΕΡΟΣ VII ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΛΩΡΙΔΑ Ή ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΟ
Διατήρηση ποδηλάτου στα όρια ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου

22.-(1) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο μεριμνά ώστε το ποδήλατο να παραμένει συνεχώς μέσα στα όρια της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιαδρόμου.

(2) Σε περίπτωση που η πορεία του ποδηλάτη στην ποδηλατολωρίδα ή στον ποδηλατοδιάδρομο εμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο, ο ποδηλάτης μπορεί, αφού ελέγξει έγκαιρα την τροχαία κίνηση στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και αφού προβεί στο κατάλληλο σήμα χεριού, να οδηγήσει το ποδήλατό του στην εν λόγω λωρίδα για όση απόσταση είναι αναγκαία για παράκαμψη του εμποδίου.

Κίνηση ποδηλάτη προς λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων

23. Σε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης εξέρχεται για να βγει από τα όρια της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου προς τη λωρίδα ή τις λωρίδες κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, ελέγχει την υπάρχουσα τροχαία κίνηση σε αυτές και εκδηλώνει την πρόθεσή του με το κατάλληλο σήμα χεριού, οπότε οι οδηγοί των μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται στην εν λόγω λωρίδα ή στις εν λόγω λωρίδες κυκλοφορίας διευκολύνουν την πορεία του ποδηλάτη, προσαρμόζοντας κατάλληλα τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα των οχημάτων τους:

Νοείται ότι, ο ποδηλάτης προβαίνει έγκαιρα στην όλη διαδικασία ελέγχου της τροχαίας κίνησης και εκδηλώνει με το κατάλληλο σήμα χεριού την πρόθεσή του να κινηθεί στη λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, παρέχοντας στους οδηγούς των οχημάτων που κινούνται στην εν λόγω λωρίδα αντικειμενικά ικανό χρόνο να αντιληφθούν την πρόθεσή του και να αντιδράσουν κατάλληλα.

Συμβολή ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου με διάβαση πεζών

24. Σε κάθε περίπτωση συμβολής ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου με διάβαση πεζών, χωρίς να υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες τροχαίας, ποδηλάτης κινούμενος στην ποδηλατολωρίδα ή στον ποδηλατοδιάδρομο σταματά, παραχωρώντας προτεραιότητα στη διέλευση πεζού, ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί στη διάβαση πεζών.