Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμος του 2017.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σκοπός του παρόντος Νόμου

2.-(1) Ο παρών Νόμος θεσπίζει τις προϋποθέσεις διασφάλισης της ορθής λειτουργίας της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και από τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης.

(2) Ο παρών Νόμος θεσπίζει επίσης τις προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών επί μουσικών έργων όσον αφορά την επιγραμμική τους χρήση.

Ερμηνεία

3. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» σημαίνει κάθε οργανισμό που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Νόμο ή μέσω εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος των εν λόγω δικαιούχων, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και ο οποίος-

(α) δεν ανήκει σε δικαιούχους ούτε ελέγχεται από αυτούς, άμεσα ή έμμεσα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και

(β) έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση.

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, η οποία ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5.

«γενική συνέλευση των μελών» σημαίνει το όργανο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη του και ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του οργανισμού.

«διευθυντής» σημαίνει-

(α)όπου ο περί Εταιρειών Νόμος ή το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης προβλέπει ενιαίο συμβούλιο, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου,

(β) όπου ο περί Εταιρειών Νόμος ή το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης προβλέπει δυαδικό συμβούλιο, κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου.

«δικαιούχος» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα, εκτός από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που κατέχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα ή το οποίο, δυνάμει συμφωνίας για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ή εκ του νόμου, δικαιούται μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα δικαιώματα.

«δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο.

«έξοδα διαχείρισης» σημαίνει τα ποσά που χρεώνονται, κρατούνται από τα έσοδα ή συμψηφίζονται από έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης με τα έσοδα από τα δικαιώματα ή στο τυχόν εισόδημα που προκύπτει από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, προκειμένου ο οργανισμός να καλύψει τα έξοδά του που προκύπτουν από τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων.

«επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων» σημαίνει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα δημιουργού, πλην του παραγωγού ηχογραφήσεων, σε ένα μουσικό έργο που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7(1)(α)(i), (vi) και (vii) και του άρθρου 7ΣΤ του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, τα οποία απαιτούνται για την παροχή μιας επιγραμμικής υπηρεσίας.

«έσοδα από δικαιώματα» σημαίνει τα έσοδα που εισπράττονται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης εκ μέρους των δικαιούχων, είτε προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωμα είτε από δικαίωμα αμοιβής είτε από δικαίωμα αποζημίωσης.

«Οδηγία 2014/26/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά.

«οργανισμός συλλογικής διαχείρισης» σημαίνει κάθε οργανισμό που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Νόμο ή μέσω εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσοτέρων του ενός δικαιούχων για το συλλογικό όφελος αυτών των δικαιούχων ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και ο οποίος πληροί ένα από ή αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:

(i)ανήκει στα μέλη του ή ελέγχεται από αυτά,

(ii)έχει οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση.

«Καταστατικό» σημαίνει την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, τους κανόνες ή τα έγγραφα σύστασης ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«μέλος» σημαίνει δικαιούχο ή οντότητα που εκπροσωπεί τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ενώσεων των δικαιούχων, που πληρεί τις απαιτήσεις του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για προσχώρηση μέλους σε αυτόν και γίνεται δεκτός ως μέλος από τον εν λόγω οργανισμό.

«πολυεδαφική άδεια» σημαίνει την άδεια που καλύπτει την επικράτεια περισσότερων του ενός κρατών μελών.

«ρεπερτόριο» σημαίνει τα έργα σε σχέση με τα οποία ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται δικαιώματα.

«ΣΛΕΕ» σημαίνει την Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσηςˑ

«σύμβαση αμοιβαιότητας» σημαίνει κάθε συμφωνία μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δυνάμει της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αναθέτει σε άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, τη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας που έχει συναφθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

«χρήστης» σημαίνει κάθε πρόσωπο ή οντότητα που εκτελεί πράξεις που υπόκεινται στην έγκριση των δικαιούχων, πρόσωπο ή οντότητα που καταβάλλει αμοιβή στους δικαιούχους ή καταβάλλει αποζημίωση στους δικαιούχους και ο οποίος δεν ενεργεί υπό την ιδιότητα του καταναλωτή.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων που περιλαμβάνονται στα Mέρη Ι, IV και VΙ του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 44 εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων που περιλαμβάνονται στο Μέρος V και οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 44 εφαρμόζονται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και διαχειρίζονται τα δικαιώματα δημιουργών επί μουσικών έργων που προορίζονται για επιγραμμική χρήση σε πολυεδαφική βάση.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον οι οντότητες αυτές διεξάγουν δραστηριότητα που εάν διεξαγόταν από την οργανισμό συλλογικής διαχείρισης θα υπόκειτο στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων 26(1), 28, 30, 31(1) (α), (β), (γ), (ε), (στ), και (ζ), 46, 47 και 48 εφαρμόζονται σε όλες τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΧΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων

5. Ιδρύεται ανεξάρτητη αρχή καλούμενη «Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», η οποία συγκροτείται, λειτουργεί και έχει αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που καθορίζονται από ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Συγκρότηση και λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής

6.-(1) Η Αρμόδια Αρχή συγκροτείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης ή εκπρόσωπός του, ως Πρόεδρος,

(β) ένας Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη υπεύθυνος του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή εκπρόσωπός του, ως Αντιπρόεδρο,

(γ) δύο νομικοί με ειδικευμένη γνώση και πείρα σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

(δ) ένα πρόσωπο με ειδικευμένη γνώση και πείρα στη λογιστική μέλος του ΣΕΛΚ.

(2) Τα μέλη της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού, η θητεία τους είναι πενταετής και μπορούν να επαναδιοριστούν για ακόμα μια θητεία.

(3) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου και για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία ή το προσωρινό κώλυμα, ο Αντιπρόεδρος ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου.

(4) Κενή θέση στην Αρμόδια Αρχή δεν επηρεάζει τη νομική υπόστασή της ή την εγκυρότητα των αποφάσεών της.

(5) Σε περίπτωση που θέση των μελών της Αρμόδιας Αρχής που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας τους, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει μέσα σε τρείς (3) μήνες στο διορισμό νέου μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε.

(6) Κάθε πρόσωπο που διορίζεται στην Αρμόδια Αρχή από το Υπουργικό Συμβούλιο, υποβάλλει σε αυτό ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων ή ύπαρξης οποιουδήποτε οικονομικού συμφέροντος πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο χρήζει καθορισμού από την εν λόγω Αρχή.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

7.-(1) Η Αρμόδια Αρχή συνεδριάζει νομίμως εάν στη συνεδρία παρίσταται ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος και δύο (2) από τα υπόλοιπα μέλη τηςː

Νοείται ότι, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, η Αρμόδια Αρχή συνεδριάζει μόνιμα εάν στην συνεδρία παρίστανται τα μέλη της Αρμόδιας Αρχής που τους αντικαθιστούν.

(2) Οι αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

Τερματισμός διορισμού

8.- Πρόσωπο, το οποίο κατέχει θέση στην Αρμόδια Αρχή δύναται πριν από τη λήξη της θητείας του –

(α) Να υποβάλει γραπτώς παραίτηση από τη θέση του προς το Υπουργικό Συμβούλιο·

(β) να παυθεί από τη θέση αυτή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(i)Πάσχει από πνευματική ή σωματική ανικανότητα η οποία τον καθιστά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα του και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του για το υπόλοιπο της θητείας του∙

(ii)συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή ενεργεί αμελώς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του∙

(iii)έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Εξουσίες Προέδρου και σύγκληση συνεδρίας

9.-(1) Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Αρμόδιας Αρχής, συγκαλεί την Αρμόδια Αρχή σε συνεδρία και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

(2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Αρμόδια Αρχή σε συνεδρία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία το νωρίτερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση σε προθεσμία επτά (7) ημερών, εάν το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον τρία (3) μέλη της Αρμόδιας Αρχής που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(3)(α) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται στα μέλη της Αρμόδιας Αρχής είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(β) Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες περιπτώσεις, συνεδρία της Αρμόδιας Αρχής συγκαλείται με πρόσκληση που κυκλοφορεί μεταξύ των μελών αμέσως πριν από τη συνεδρίαση.

(4)(α) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία.

(β) Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, μετά από απόφαση της Αρμόδιας Αρχής μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από άλλο μέλος της Αρμόδιας Αρχής.

Παροχή γραµµατειακής και υλικοτεχνικής στήριξης

10. Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη παρέχει στην Αρμόδια Αρχή, όπου χρειάζεται, την αναγκαία υλικοτεχνική και γραµµατειακή στήριξη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΗΤΡΩΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
Μητρώο οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης

11.-(1) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει και τηρεί τα ακόλουθα Μητρώα-

(α) Μητρώο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία,

(β)Μητρώο ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία,

(γ)Μητρώο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, και

(δ)Μητρώο ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες ή σε τρίτη χώρα.

(2) Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, δύνανται να εγκατασταθούν στην Δημοκρατία και να παρέχουν υπηρεσίες στην επικράτεια της Δημοκρατίας εφόσον εγγραφούν στα Μητρώα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες στην επικράτεια της Δημοκρατίας, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, νοουμένου ότι μετακινούνται στην Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος αυτό, με δικαίωμα στο εν λόγω κράτος μέλος να παρέχουν υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που προτίθενται να παρέχουν στη Δημοκρατία.

(4) Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίοι προτίθενται να παράσχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), πριν την έναρξη των εν λόγω υπηρεσιών οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς την Αρμόδια Αρχή.

(5) Η Αρμόδια Αρχή, κρίνει κατά περίπτωση, το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσίας και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της και για σκοπούς ελέγχου, η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(6) Η πρόσβαση στα Μητρώα που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ελεύθερη σε κάθε πρόσωπο.

Κριτήρια για εγγραφή στα Μητρώα

12. Τα κριτήρια για εγγραφή στα Μητρώα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 11 είναι τα ακόλουθα:

(α) Για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης-

(i)Να ανήκει στα μέλη του ή/και να μην έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση. και

(ii)να διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία.

(β) Για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης-

(i)Να μην ανήκει σε δικαιούχους ούτε να ελέγχεται από αυτούς άμεσα ή έμμεσα εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει και να έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση· και,

(ii)να διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία.

Υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα

13.-(1)(α) Από την έναρξη των εργασιών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, ο διευθυντής ή οι διευθυντές τους υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή αίτηση για την εγγραφή τους στα Μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) και (β), του εδαφίου (1) και εδαφίου (2) του άρθρου 11, ανάλογα με την περίπτωση, και ακολούθως χορηγείται σε αυτούς πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα, αφού πρώτα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

(i) Αντίγραφο του Καταστατικού δεόντως πιστοποιημένο από Αρμόδια Αρχή.

(ii) τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των παραγράφων (β) έως (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 31.

(β) Με την αίτηση καταβάλλεται τέλος εγγραφής, το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51.

(2) Οι οντότητες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Δημοκρατία και εγγράφονται στα Μητρώα δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, για την εγγραφή τους στο σχετικά Μητρώα αρκεί να προσκομίσουν στην Αρμόδια Αρχή το πιστοποιητικό εγγραφής και αδειοδότησης όπου αυτό εφαρμόζεται, στην τρίτη χώρα εγκατάστασής τους, τον κατάλογο διευθυντών τους καθώς και:

(i)Τα έργα ή άλλα αντικείμενα που εκπροσωπούν, τα δικαιώματα που διαχειρίζονται, απευθείας ή δυνάμει συμβάσεων αμοιβαιότητας και τις επικράτειες που καλύπτονται· ή

(ii)αν λόγω του πεδίου εφαρμογής της δραστηριότητας της οντότητας τα έργα αυτά ή άλλα αντικείμενα δεν μπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων ή άλλων αντικειμένων που εκπροσωπούν, τα δικαιώματα που διαχειρίζοναι και τις επικράτειες που καλύπτονται.

(3) Στις οντότητες που παραλείπουν ή αμελούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στα Μητρώα της Αρμόδιας Αρχής επιβάλλεται από την Αρμόδια Αρχή διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) ημερησίως.

(4) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(5) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και η οποία-

(α) Καθορίζει την παράβαση· και

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο –

(i)περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στον Yπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47, είτε με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015, και

(ii)περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα, και

(γ) καθορίζει ότι καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(6) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο δεν καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή συνεχίζει την παράβαση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αυξήσει το ποσό του διοικητικού προστίμου που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) το οποίο όμως, στην περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης, δε δύναται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο υπεβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή τέτοιο πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(8) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια Αρχή:

(α)Όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασής της για επιβολή διοικητικού προστίμου· ή

(β)όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015· ή

(γ)όταν, σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(9) Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους στην Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (5) του άρθρου 11, οφείλουν όπως προσκομίσουν στην Αρμόδια Αρχή το πιστοποιητικό εγγραφής και αδειοδότησης, όπου αυτό εφαρμόζεται ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο της εγγραφής ή της αδειοδότησης τους στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους, κατάλογο διευθυντών τους καθώς και-

(i)Τα έργα ή άλλα αντικείμενα που εκπροσωπούν, τα δικαιώματα που διαχειρίζονται, απευθείας ή δυνάμει συμβάσεων αμοιβαιότητας, και τις επικράτειες που καλύπτονται· ή

(ii)αν λόγω του πεδίου εφαρμογής της δραστηριότητας τους τα έργα αυτά ή άλλα αντικείμενα δεν μπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων ή άλλων αντικειμένων που εκπροσωπούν, τα δικαιώματα που διαχειρίζονται και τις επικράτειες που καλύπτονται.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Γενικές αρχές

14. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης-

(α) Ενεργούν με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπούν, και

(β) δεν επιβάλλουν στους δικαιούχους, των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπούν, υποχρεώσεις οι οποίες δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους ή για την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

Δικαιώματα των δικαιούχων

15. Οι δικαιούχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία ορίζονται στο Καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης μέλους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης:

(α) Το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων και άλλα αντικείμενα της επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος, ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε του δικαιούχου:

Νοείται ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να διαχειρίζεται τα εν λόγω δικαιώματα, τις κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων και άλλα αντικείμενα, υπό τον όρο ότι η διαχείριση τους εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν ο οργανισμός έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη της διαχείρισης.

(β) το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσεως δικαιωμάτων, κατηγοριών δικαιωμάτων ή ειδών έργων και άλλων αντικειμένων της επιλογής τους.

(γ) το δικαίωμα να τερματίζουν την εξουσιοδότηση, να διαχειρίζονται δικαιώματα κατηγορίες δικαιωμάτων ή είδη έργων και άλλα αντικείμενα που τους έχουν ανατεθεί από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ή να ανακαλούν από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων, κατηγοριών δικαιωμάτων ή ειδών έργων και άλλων αντικειμένων επιλογής τους, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) για τις επικράτειες της επιλογής τους, κατόπιν επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες:

Νοείται ότι, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίζει ότι η ημερομηνία έναρξης της ισχύος μιας τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαμβάνει χώρα μόνο στο τέλος του οικονομικού έτους.

(δ) Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από την ημερομηνία της λήξης της ισχύος της εξουσιοδότησης ή της ανάκλησης των δικαιωμάτων, ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της λήξης ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του βάσει των διατάξεων των άρθρων 22, 23, 28, 30, 38 και 43.

(ε) Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) επιβάλλοντας ως όρο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών να ανατίθεται η διαχείριση των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών δικαιωμάτων ή των ειδών έργων και άλλων θεματικών αντικειμένων που υπόκεινται σε λήξη ή ανάκληση σε άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

(στ) Όταν ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του, παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε δικαίωμα ή κατηγορία δικαιωμάτων ήείδος έργων και άλλα θεματικά αντικείμενα που τον εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται και οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση αποδεικνύεται τεκμηριωμένα γραπτώς.

(ζ) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (στ), καθώς και για οποιουσδήποτε όρους συνδεόμενους με το δικαίωμα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (β), πριν λάβει τη συναίνεσή τους για τη διαχείριση κάθε δικαιώματος ή κατηγορίας δικαιωμάτων ή είδους έργων και άλλων θεματικών αντικειμένων.

(η) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τους δικαιούχους που τον έχουν ήδη εξουσιοδοτήσει για τα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (στ), καθώς και για οποιουσδήποτε όρους συνδεόμενους με το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β), από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Κανόνες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για την προσχώρηση μέλους

16.(1) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμμορφώνονται με τους κανόνες προσχώρησης μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) .

(2)(α) Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δέχεται ως μέλη δικαιούχους και οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ενώσεις δικαιούχων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις προσχώρησης, οι οποίες βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

(β) Οι προϋποθέσεις προσχώρησης περιλαμβάνονται στο καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται.

(γ) Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης απορρίψει το αίτημα προσχώρησης, παρέχεται στον δικαιούχο αιτιολογημένη απόφαση των λόγων της απόρριψής του.

(3)(α) Το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης προβλέπει κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή όλων των μελών του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού.

(β) Η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι δίκαιη και ισορροπημένη.

(4) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επιτρέπει στα μέλη του να επικοινωνούν με τον οργανισμό με ηλεκτρονικά μέσα, ακόμη και για την άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν ως μέλη.

(5) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τηρεί αρχεία των μελών του, τα οποία ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή.

Δικαιώματα δικαιούχων που δεν είναι μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

17. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 16, του εδαφίου (2) του άρθρου 39 και του άρθρου 43 σχετικά με τους δικαιούχους οι οποίοι έχουν άμεση νομική σχέση με αυτούς βάσει των διατάξεων του νόμου ή βάσει εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, αλλά δεν είναι μέλη τους.

Γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

18.-(1) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οργανώνουν τη γενική συνέλευση των μελών τους σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (10).

(2) Η γενική συνέλευση των μελών συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

(3) Η γενική συνέλευση των μελών αποφασίζει για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού και των όρων προσχώρησης μέλους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, αν οι όροι αυτοί δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό.

(4) Η γενική συνέλευση των μελών αποφασίζει τον διορισμό ή την απόλυση των διευθυντών, παρακολουθεί τη γενική απόδοσή τους και εγκρίνει τις αμοιβές τους καθώς και άλλα οφέλη, όπως χρηματικά και μη χρηματικά οφέλη, απονομή σύνταξης και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δικαιώματα σε άλλες παροχές και δικαιώματα σε αποζημίωση λόγω απόλυσης:

Νοείται ότι όταν το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης προβλέπει για δυαδικό σύστημα συμβουλίου, η γενική συνέλευση των μελών δεν μπορεί να αποφασίζει το διορισμό ή την απόλυση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή να εγκρίνει της αμοιβές τους και άλλα οφέλη σε περίπτωση που η εξουσία λήψης αυτών των αποφάσεων έχει εκχωρηθεί στο εποπτικό συμβούλιο.

(5) Σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος Μέρους, η γενική συνέλευση των μελών λαμβάνει αποφάσεις τουλάχιστον για τα εξής ζητήματα-

(α) Τη γενική πολιτική για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους·

(β) τη γενική πολιτική για τη χρήση των ποσών που δεν μπορούν να διανεμηθούν·

(γ) τη γενική επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα·

(δ) τη γενική πολιτική για τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα·

(ε) τη χρήση των ποσών που δεν μπορούν να διανεμηθούν·

(στ) την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου·

(ζ) την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκης ακινήτων·

(η) την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, τη σύσταση θυγατρικών και την εξαγορά άλλων οντοτήτων ή μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες·

(θ) την έγκριση της λήψης δανείων, την χορήγηση δανείων ή την παροχή ασφάλειας για δάνεια.

(6) Η γενική συνέλευση των μελών μπορεί να αναθέτει, μέσω απόφασης ή πρόνοιας στο Καταστατικό, τις εξουσίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (στ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (5) στο όργανο που ασκεί την εποπτική λειτουργία.

(7) Η γενική συνέλευση των μελών ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για τον διορισμό ή την απομάκρυνση του ελεγκτή και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 32.

(8)(α) Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών.

(β) Στο Καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης μέλους του οργανισμού συλλογικής δύνανται να προβλέπονται περιορισμοί στα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση με βάση ένα από τα δύο ή και τα δύοακόλουθα κριτήρια-

(i) Τη διάρκεια της ιδιότητας μέλους·

(ii) τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε μέλος,

υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο.

(γ) Τα κριτήρια που προβλέπονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (β) περιλαμβάνονται στο καταστατικό ή στους όρους προσχώρησης μέλους της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 31.

(9)(α) Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο με γραπτή εξουσιοδότηση προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων που είναι δυνατόν να συμβεί όταν το μέλος που προβαίνει στον διορισμό και ο πληρεξούσιος ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων εντός του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

(β) Κάθε πληρεξουσιοδότηση ισχύει για μία μόνο γενική συνέλευση των μελών.

(γ) Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που προβαίνει στον διορισμό.

(δ) Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον διόρισε.

(10)(α) Σε περίπτωση που εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει μέλη τα οποία είναι οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης των μελών μπορεί να ασκούνται από συνέλευση αυτών των δικαιούχων.

(β) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (9) εφαρμόζονται στην περίπτωση της παραγράφου (α) κατ’ αναλογία στη συνέλευση των δικαιούχων.

Εξουσία Εποπτείας

19.-(1)(α) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει εξουσία να ασκεί εποπτεία σύμφωνα με την οποία διενεργείται διαρκής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των ενεργειών των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού.

(β) Η Αρμόδια Αρχή προβαίνει σε περιοδικό έλεγχο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης προκειμένου να διαπιστώσει την εγκαθίδρυση και λειτουργία της εξουσίας εποπτείας.

(2) Η εκπροσώπηση των διαφορετικών κατηγοριών μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο όργανο που έχει την εξουσία εποπτείας πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη.

(3) Κάθε πρόσωπο που έχει την εξουσία της εποπτείας υποβάλλει στη γενική συνέλευση των μελών ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

(4) Το όργανο που έχει την εξουσία εποπτείας συνέρχεται τακτικά και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες-

(α) Την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί από τη γενική συνέλευση των μελών, δυνάμει, μεταξύ άλλων, των διατάξεων των εδαφίων (4) έως (6) του άρθρου 18·

(β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των προσώπων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μελών και ιδίως των γενικών πολιτικών που παρατίθενται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (δ) του εδαφίου (5) του άρθρου 18.

(5) Το όργανο που έχει την εξουσία εποπτείας να υποβάλλει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στη γενική συνέλευση των μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του.

Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. 20.-(1)(α) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, με τη χρήση κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.

(β) Η Αρμόδια Αρχή ασκεί έλεγχο της συμμόρφωσης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με τις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) υποχρεώσεις τους.

(2)(α) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, και, σε περίπτωση που τέτοιες συγκρούσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν, εντοπίζονται, τυγχάνουν χειρισμού, παρακολουθούνται και γνωστοποιούνται πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή τους στα συλλογικά συμφέροντα των δικαιούχων που εκπροσωπεί ο οργανισμός.

(β) Οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) περιλαμβάνουν την υποβολή ετήσιας ατομικής δήλωσης από καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) προς τη γενική συνέλευση των μελών, δήλωση η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες -

(i)Οποιαδήποτε συμφέροντα στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης·

(ii)κάθε αμοιβή που έλαβε από στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης κατά το προηγηθέν οικονομικό έτος, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών σχεδίων, των παροχών σε είδος και άλλων ειδών παροχών·

(iii)τα ποσά που έλαβε κατά το προηγηθέν οικονομικό έτος ως δικαιούχος από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης·

(iv)δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση μεταξύ τυχόν προσωπικών συμφερόντων και εκείνων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή μεταξύ τυχόν υποχρεώσεων έναντι της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και τυχόν υποχρέωσης προς οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή προβαίνει σε ελέγχους των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι πιο πάνω διαδικασίες εφαρμόζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Είσπραξη και χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα

21.-(1) Η Αρμόδια Αρχή ασκεί ελέγχους και επιθεωρεί τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις των παραγράφων (2) έως (5).

(2) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επιδεικνύει επιμέλεια όσον αφορά στη συλλογή και τη διαχείριση των εσόδων από τα δικαιώματα.

(3) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τηρεί ξεχωριστά στους λογαριασμούς του:

(α) Εισπράξεις από δικαιώματα και κάθε έσοδο που προκύπτει από την επένδυση εισπράξεων από δικαιώματα· και

(β) τυχόν δικά του περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει και έσοδα που προκύπτουν από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από έξοδα διαχείρισης ή από άλλες δραστηριότητες.

(4) O οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώματα ή τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα για σκοπούς άλλους πλην της διανομής τους στους δικαιούχους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κράτησης ή συμψηφισμού των εξόδων διαχείρισης σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (5) του άρθρου 18 ή χρήσης των εσόδων από τα δικαιώματα ή τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 18.

(5) Όταν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επενδύει έσοδα από τα δικαιώματα ή τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, το πράττει με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπεί, σύμφωνα με τη γενική επενδυτική πολιτική και την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (στ) του εδαφίου (5) του άρθρου 18 και λαμβάνοντας υπόψη τους εξής κανόνες -

(α) Όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των εν λόγω δικαιούχων·

(β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυώνται την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του·

(γ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, προκειμένου να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του.

Κρατήσεις επί των εσόδων

22.-(1) Σε περίπτωση που δικαιούχος εξουσιοδοτεί οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει στο δικαιούχο πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα διαχείρισης και τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των τυχόν εσόδων από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, πριν λάβει τη συναίνεσή του για τη διαχείριση των δικαιωμάτων του.

(2) Οι κρατήσεις είναι εύλογες σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (4), και καθορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

(3)(α) Τα έξοδα διαχείρισης δεν υπερβαίνουν τις δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.

(β) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη χρήση και τη διαφάνεια στη χρήση των ποσών που κρατούνται ή συμψηφίζονται στα έξοδα διαχείρισης και σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες κρατήσεις πραγματοποιούνται για να καλυφθούν τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων.

(4) Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω κρατήσεων επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με βάση δίκαια κριτήρια, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και την έκταση αυτών των υπηρεσιών.

Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους

23.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 25 και του άρθρου 38, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και σύμφωνα με τη γενική πολιτική για τη διανομή που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 18.

(β) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή τα μέλη του που είναι οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους δεν επιτρέπουν στο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, στα μέλη του να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.

(2) Σε περίπτωση που τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν να διανεμηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) επειδή οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν και η εξαίρεση από την προθεσμία δεν έχει εφαρμογή, τα ποσά αυτά θα πρέπει να τηρούνται χωριστά στους λογαριασμούς του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

(3)(α) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων.

(β) Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του εδάφιου (1), ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έργα και άλλα αντικείμενα για τα οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπισθεί -

(i)Στους δικαιούχους που εκπροσωπεί ή, σε περίπτωση που η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης έχει ως μέλη οντότητες που εκπροσωπούν τους δικαιούχους στις οντότητες αυτές, ή

(ii)σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με τους οποίες έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας.

(γ) Στις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο (β) περιλαμβάνονται, όπου υπάρχουν, τα εξής -

(i)Ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειμένου·

(ii)το όνομα του δικαιούχου.

(iii)το όνομα του σχετικού εκδότη ή παραγωγού˙ και

(iv)κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δικαιούχου.

(4) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επαληθεύει επίσης τα αρχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 16 καθώς και άλλα άμεσα διαθέσιμα αρχεία και εάν τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αποφέρουν αποτελέσματα, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού μέσω της ιστοσελίδας τους, το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών.

(5) Όταν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν να διανεμηθούν μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα και εφόσον ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων όπως αναφέρεται στις διατάξεις των εδάφιων (3) και (4), τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα.

(6) Η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων αμοιβαιότητας

24. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος δικαιούχων των οποίων τα δικαιώματα διαχειρίζεται στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας, ιδίως σε σχέση με τις ισχύουσες χρεώσεις, τα έξοδα διαχείρισης, και τους όρους για την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

Κρατήσεις και πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις αμοιβαιότητας

25.-(1) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν προβαίνει σε άλλες κρατήσεις, πέραν των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από τα δικαιώματα που διαχειρίζεται βάσει της συμφωνίας εκπροσώπησης ή επί τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση των εν λόγω εσόδων από τα δικαιώματα, εκτός εάν ο άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας αμοιβαιότητας συναινεί ρητά σε τέτοιες κρατήσεις.

(2) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης τακτικά, επιμελώς και με ακρίβεια.

(3)(α) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διενεργεί τη διανομή και τις πληρωμές προς τον άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να τηρήσει την προθεσμία αυτή.

(β) Ο άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή, σε περίπτωση που έχει ως μέλη οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, τα μέλη αυτά διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την είσπραξη των ποσών αυτών, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα αντικείμενα με τους δικαιούχους δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, στα μέλη της να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αδειοδότηση

26.-(1) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι χρήστες-

(α) Διεξάγουν διαπραγματεύσεις για την αδειοδότηση των δικαιωμάτων με καλή πίστη,

(β) ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε αναγκαία πληροφορία.

(2)(α)(i) Οι όροι αδειοδότησης βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

(ii) Κατά την αδειοδότηση δικαιωμάτων, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ως προηγούμενο για άλλες επιγραμμικές υπηρεσίες τους όρους αδειοδότησης που έχουν συμφωνηθεί με έναν χρήστη, όταν ο χρήστης αυτός παρέχει ένα νέο είδος επιγραμμικής υπηρεσίας το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λιγότερο από τρία (3) έτη.

(β)(i) Οι δικαιούχοι λαμβάνουν κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των δικαιωμάτων.

(ii) Οι χρεώσεις για τα αποκλειστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα αμοιβής είναι εύλογες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την οικονομική αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και του πεδίου χρήσης των έργων και άλλων αντικειμένων, καθώς και σε σχέση με την οικονομική αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

(iii) οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρεώσεων αυτών.

(3)(α) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης απαντούν το αργότερο εντός ενός μηνός, στις αιτήσεις των χρηστών, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης προκειμένου να υποβάλει πρόταση χορήγησης αδείας.

(β) Μετά την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, εντός ενός μηνός, είτε παρέχει άδεια ή παρέχει στον χρήστη αιτιολογημένη δήλωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αδειοδοτήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία.

(4) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν με αυτόν με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης, όπου κριθεί απαραίτητο, της υποβολής αναφορών σε σχέση με τη χρήση άδειας.

Υποχρεώσεις των χρηστών

27.-(1) Οι χρήστες παρέχουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός, εντός δύο (2) μηνών από την αποστολή μορφότυπου από τον οργανισμό, τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οι οποίες είναι αναγκαίες αφενός για την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα και αφετέρου για τη διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

(2) Κατά την επιλογή του μορφότυπου για την παροχή των συναφών πληροφοριών, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι χρήστες λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους

28.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, του άρθρου 29 και του εδαφίου (2) του άρθρου 38, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καθιστούν διαθέσιμες τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε κάθε δικαιούχο στον οποίο απέδωσαν έσοδα από δικαιώματα ή κατέβαλαν πληρωμές, κατά την περίοδο στην οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)Τυχόν στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος έχει εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δικαιούχου·

(β)τα έσοδα από τα δικαιώματα που αποδίδονται στο δικαιούχο·

(γ)τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον δικαιούχο ανά κατηγορία δικαιωμάτων που διαχειρίζεται, και ανά είδος της χρήσης·

(δ)την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η χρήση στην οποία αντιστοιχούν τα ποσά που αποδόθηκαν και καταβλήθηκαν στον δικαιούχο, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να παράσχει τις πληροφορίες αυτές·

(ε)τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης·

(στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδέχεται να απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία για την παροχή τυχόν κοινωνικών, πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

(ζ)τα έσοδα από δικαιώματα που αποδίδονται στον δικαιούχο και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

(2)(α) Όταν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αποδίδει έσοδα από τα δικαιώματα και έχει ως μέλη οντότητες που είναι αρμόδιες για τη διανομή των εσόδων από τα δικαιώματα σε δικαιούχους, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει στις οντότητες αυτές τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες δεν έχουν στην κατοχή τους αυτές τις πληροφορίες.

(β) Οι οντότητες καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε κάθε δικαιούχο στον οποίο απέδωσαν έσοδα από τα δικαιώματα ή κατέβαλαν πληρωμές κατά την περίοδο στην οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων αμοιβαιότητας

29.Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καθιστούν διαθέσιμες, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και με ηλεκτρονικά μέσα, στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό το οποίου αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας συμβάσεως αμοιβαιότητος για την περίοδο στην οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)Τα έσοδα από τα δικαιώματα που αποδίδονται, τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ανά κατηγορία δικαιωμάτων που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης για τα δικαιώματα που διαχειρίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβαιότητας και τυχόν έσοδα από δικαιώματα που αποδίδονται και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο·

(β)τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης·

(γ)τις κρατήσεις που γίνονται για σκοπούς άλλους από εκείνους των εξόδων διαχείρισης που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 25·

(δ)πληροφορίες για τις άδειες που χορηγούνται και απορρίπτονται σε σχέση με τα έργα και άλλα θέματα καλυπτόμενα από τη σύμβαση αμοιβαιότητας·

(ε)αποφάσεις που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μελών εφόσον οι αποφάσεις αυτές αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει της σύμβασης αμοιβαιότητας.

Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και χρήστες κατόπιν αιτήματος

30.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καθιστούν διαθέσιμες, βάσει δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως, σε οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας συμβάσεως αμοιβαιότητας ή σε οποιονδήποτε δικαιούχο ή σε οποιονδήποτε χρήστη, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)Τα έργα ή άλλα αντικείμενα που εκπροσωπούν, τα δικαιώματα που διαχειρίζονται, απευθείας ή δυνάμει συμβάσεων αμοιβαιότητας, και τις επικράτειες που καλύπτονται· ή

(β) αν λόγω του πεδίου εφαρμογής της δραστηριότητας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης τα έργα αυτά ή άλλα αντικείμενα δεν μπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων ή άλλων αντικειμένων που εκπροσωπούν, τα δικαιώματα που διαχειρίζονται και τις επικράτειες που καλύπτονται.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών

31.-(1)Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δημοσιοποιούν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Το Καταστατικό τους·

(β) τους όρους προσχώρησης μέλους και λήξης της εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Καταστατικό·

(γ) τυποποιημένες συμβάσεις αδειοδότησης και τυποποιημένες ισχύουσες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων·

(δ) κατάλογο των προσώπων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20·

(ε)τη γενική πολιτική τους για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους·

(στ) τη γενική πολιτική τους για τα έξοδα διαχείρισης·

(ζ)τη γενική πολιτική τους για τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες·

(η)κατάλογο των συμβάσεων αμοιβαιότητας τις οποίες έχουν συνάψει, και τα ονόματα των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης με τις οποίες έχουν συναφθεί αυτές οι συμβάσεις αμοιβαιότητας·

(θ)τη γενική πολιτική για τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών·

(ι)τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43, 44 και 45.

(2)Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δημοσιοποιούν και επικαιροποιούν στον ιστότοπό τους τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

Ετήσια έκθεση διαφάνειας

32.-(1)(α) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή καταρτίζουν και δημοσιοποιούν ετήσια έκθεση διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθεση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (3), για κάθε οικονομικό έτος το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών μετά το τέλος του οικονομικού έτους.

(β) Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στον ιστότοπο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης όπου και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

(2) Η ετήσια έκθεση διαφάνειας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτημα.

(3) Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που κρατούνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος.

(4)(α) Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον νόμο για να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο.

(β) Η έκθεση ελέγχου συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιφυλάξεων, δημοσιεύεται στο σύνολό της στην ετήσια έκθεση διαφάνειας.

(γ) Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, τα λογιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1(α) του Παραρτήματος καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στο σημείο 1(ζ) και (η) και στο σημείο 2 του Παραρτήματος.

ΜΕΡΟΣ V ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΥΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Χορήγηση πολυεδαφικής άδειας στην εσωτερική αγορά

33. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους κατά τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων.

Ικανότητα διεκπεραίωσης πολυεδαφικών αδειών

34.-(1) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων διαθέτει επαρκή ικανότητα να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή, τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών αυτών, ιδίως για τον προσδιορισμό του ρεπερτορίου και την παρακολούθηση της χρήσης του, την τιμολόγηση των χρηστών, την είσπραξη εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

(2) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1) ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πληρεί, τουλάχιστον, τις εξής προϋποθέσεις-

(α) Έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια τα μουσικά έργα, εν όλω ή εν μέρει, τα οποία έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί·

(β) έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με καθεμία σχετική επικράτεια, τα δικαιώματα και τους αντίστοιχους δικαιούχους επί κάθε μουσικού έργου ή μέρους αυτού το οποίο έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί·

(γ) κάνει χρήση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για την ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον προσδιορισμό των μουσικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και τις πρακτικές που αναπτύσσονται είτε σε διεθνές είτε σε ενωσιακό επίπεδο.

(δ) κάνει χρήση κατάλληλων μέσων εντοπισμού και εξάλειψης κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό των ασυνεπειών στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης οι οποίες χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων.

Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με πολυεδαφικά ρεπερτόρια

35.-(1) Στη βάση δεόντως αιτιολογημένης αίτησης, ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων παρέχει, με ηλεκτρονικά μέσα-

(α) Στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής,

(β) στους δικαιούχους των οποίων τα δικαιώματα εκπροσωπεί, και

(γ) σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης,

ενημερωμένες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του επιγραμμικού μουσικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί.

(2) Στις πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνονται-

(α) Τα εκπροσωπούμενα μουσικά έργα.

(β) τα εκπροσωπούμενα δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει. και

(γ) οι καλυπτόμενες επικράτειες.

(3) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει εύλογα μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο, για την προστασία της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δεδομένων, τον έλεγχο της επαναχρησιμοποίησής τους και την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια

36.-(1) Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων διαθέτει ρυθμίσεις προκειμένου να μπορούν-

(α) Οι δικαιούχοι,

(β) άλλοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και,

(γ) οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών,

να ζητούν διόρθωση των δεδομένων που αναφέρονται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34 ή των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35, όταν τέτοια πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (γ) πιστεύουν, βάσει εύλογων αποδείξεων, ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι ανακριβείς όσον αφορά στα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων.

(2) Σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις που εγείρονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διορθώνει τα δεδομένα ή τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(3) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει-

(α) Στους δικαιούχους των οποίων τα μουσικά έργα περιλαμβάνονται στο δικό του μουσικό ρεπερτόριο, και

(β) στους δικαιούχους που του ανέθεσαν τη διαχείριση των επιγραμμικών τους δικαιωμάτων επί μουσικών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41,

τα μέσα ηλεκτρονικής υποβολής πληροφοριών σχετικά με τα μουσικά έργα τους, τα δικαιώματά τους επί των έργων αυτών και τις επικράτειες για τις οποίες οι δικαιούχοι εξουσιοδοτούν την εταιρεία.

(4) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι δικαιούχοι λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που αφορούν στην ανταλλαγή δεδομένων που αναπτύσσονται σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο και επιτρέπουν στους δικαιούχους να καθορίζουν-

(α) Το μουσικό έργο, εν όλω ή εν μέρει,

(β) τα επιγραμμικά δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, και

(γ) τις επικράτειες, για τις οποίες εξουσιοδοτούν τον οργανισμό.

(5) Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δίνει εντολή σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 ή 40 εφαρμόζει και τις διατάξεις του εδαφίου (3) σε σχέση με τους δικαιούχους των οποίων τα μουσικά έργα περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο του εξουσιοδοτημένου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, εκτός εάν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμφωνήσουν διαφορετικά.

Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών και τιμολόγηση

37.-(1) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρακολουθεί τη χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων τα οποία εκπροσωπεί, εν όλω ή εν μέρει, από τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών στους οποίους έχει χορηγήσει πολυεδαφική άδεια για τα δικαιώματα αυτά.

(2)(α) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών τη δυνατότητα να υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα αναφορές σχετικά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών υποβάλλουν ακριβή αναφορά σχετικά με την πραγματική χρήση των έργων αυτών.

(β) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει τη χρήση μιας τουλάχιστον μεθόδου υποβολής αναφορών η οποία λαμβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.

(γ) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αρνηθεί να αποδεχθεί την υποβολή αναφοράς από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών σε κλειστό μορφότυπο, αν η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αναφορών μέσω ενός βιομηχανικού προτύπου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.

(3)(α) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τιμολογεί τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.

(β) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει τη χρήση τουλάχιστον ενός μορφότυπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο.

(γ) Το τιμολόγιο ορίζει-

(i) Τα έργα και τα δικαιώματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34, και

(ii) τις αντίστοιχες πραγματικές χρήσεις, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών και τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για την παροχή των πληροφοριών αυτών.

(4) Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αρνηθούν να αποδεχθούν το τιμολόγιο εξαιτίας του μορφοτύπου του εάν η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης χρησιμοποιεί βιομηχανικό πρότυπο.

(5) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τιμολογεί τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς σχετικά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας.

(6) O οργανισμός συλλογικής διαχείρισης θέτει στη διάθεση των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών επαρκείς ρυθμίσεις προκειμένου αυτοί να μπορούν να αμφισβητήσουν την ορθότητα του τιμολογίου, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας λαμβάνει τιμολόγια από έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για τα ίδια επιγραμμικά δικαιώματα επί του ίδιου μουσικού έργου.

Ακριβής και έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων

38.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων διανέμει στους δικαιούχους τα οφειλόμενα βάσει των αδειών αυτών ποσά με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς σχετικά με την πραγματική χρήση του έργου, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο της επιγραμμικής υπηρεσίας.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει στους δικαιούχους, κατά την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Την περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα οι χρήσεις για τις οποίες οφείλονται τα ποσά στους δικαιούχους και τις επικράτειες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι χρήσεις·

(β) τα ποσά που εισπράττονται, τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται και τα ποσά που διανέμονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για κάθε επιγραμμικό δικαίωμα επί οποιουδήποτε μουσικού έργου για το οποίο οι δικαιούχοι έχουν εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης προς εκπροσώπηση, εν όλω ή εν μέρει·

(γ) τα ποσά που εισπράττονται για τους δικαιούχους, τις κρατήσεις που γίνονται, και τα ποσά που διανέμονται από την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης σε σχέση με κάθε πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας.

(3)(α) Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δίνει εντολή σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40, ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διανέμει τα ποσά που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση και παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) στον εξουσιοδοτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

(β) Ο εξουσιοδοτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης είναι αρμόδιος για τη μετέπειτα διανομή των ποσών αυτών και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στους δικαιούχους, εκτός εάν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμφωνήσουν διαφορετικά.

Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών

39.-(1)(α) Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης βάσει της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού του ρεπερτορίου είναι μη αποκλειστικού χαρακτήρα.

(β) Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά δικαιώματα κατά τρόπον που δεν εισάγει διακρίσεις.

(2) Ο εξουσιοδοτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τα μέλη του για τους κύριους όρους της συμφωνίας, περιλαμβανομένων της διάρκειάς της και του κόστους των παρεχόμενων από την εξουσιοδοτούμενη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης υπηρεσιών.

(3) Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τον εξουσιοδοτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τους κύριους όρους βάσει των οποίων θα χορηγηθεί άδεια για τα επιγραμμικά δικαιώματα του τελευταίου, περιλαμβανομένης της φύσης της εκμετάλλευσης, όλων των φόρων που αφορούν ή επηρεάζουν την αμοιβή για την αδειοδότηση, τη διάρκεια της άδειας, τις λογιστικές περιόδους και τις επικράτειες που καλύπτονται.

Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών

40.-(1) Όταν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που δεν χορηγεί ούτε προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων που ανήκουν στο δικό του ρεπερτόριο ζητεί από άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να συνάψει συμφωνία αμοιβαιότητας προκειμένου να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημα αυτό εάν χορηγεί ήδη ή προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για την ίδια κατηγορία επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων που ανήκουν στο ρεπερτόριο ενός ή περισσότερων άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

(2) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα απαντά στον αιτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6), ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στο οποίο απευθύνεται το αίτημα διαχειρίζεται το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους διαχειρίζεται το δικό του ρεπερτόριο.

(4) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα περιλαμβάνει το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σε όλες τις προσφορές που απευθύνει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών.

(5) Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα προς τον αιτούντα οργανισμό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα εύλογα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα.

(6)(α) Ο αιτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης θέτει στη διάθεση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το δικό του μουσικό ρεπερτόριο οι οποίες απαιτούνται για την παροχή πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων.

(β) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή παρέχονται υπό μορφή που δεν επιτρέπει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα να πληρεί τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποία απευθύνεται το αίτημα δικαιούται να χρεώνει για τα έξοδα που προκύπτουν ευλόγως κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών ή να αποκλείει τα έργα αυτά για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες

41. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων ή δεν επιτρέπει σε άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά για τέτοιο σκοπόέως τις 10 Απριλίου 2017, οι δικαιούχοι που έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων, θα μπορούν να ανακαλούν από τον εν λόγω οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τα επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων για τους σκοπούς της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για όλες τις επικράτειες χωρίς να χρειάζεται να ανακαλούν τα επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων για τους σκοπούς της χορήγησης μονοεδαφικών αδειών, ούτως ώστε να χορηγούν οι ίδιοι πολυεδαφικές άδειες στα επιγραμμικά δικαιώματά τους επί μουσικών έργων ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέρους εξουσιοδοτούν ή μέσω οποιουδήποτε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Παρέκκλιση για επιγραμμικά μουσικά δικαιώματα που απαιτούνται για ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα

42. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν Μέρος δεν εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης όταν χορηγούν, με βάση την προαιρετική ομαδοποίηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, πολυεδαφική άδεια για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων η οποία απαιτείται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό προκειμένου να κοινοποιεί ή να θέτει στη διάθεση του κοινού τα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράμματά του ταυτόχρονα με την αρχική εκπομπή τους ή μετά από αυτήν καθώς και κάθε επιγραμμικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών επισκοπήσεων που παράγονται από ή για το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και το οποίο έχει επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική εκπομπή των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων του.

ΜΕΡΟΣ VI ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
Διαδικασία εξέτασης παραπόνων

43.-(1) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των μελών τους και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης εξ ονόματος των οποίων αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαιότητας, αποτελεσματικές και έγκαιρες διαδικασίες για τη διεκπεραίωσηπαραπόνων, ιδίως σε σχέση με την εξουσιοδότηση που χορηγείται για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής ή την ανάκληση των δικαιωμάτων, τους όρους προσχώρησης μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.

(2)(α) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης απαντούν εγγράφωςστα παράπονα που διατυπώνονται από μέλη ή οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης εξ ονόματος των οποίων αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας.

(β) Σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης απορρίπτει τα παράπονα, αιτιολογεί την απόφασή του.

(3)(α) Τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται με πληρεξούσιο.

(β) Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης μπορούν να ενεργούν πάντα δικαστικά ή εξώδικα, στο όνομά τους είτε η αρμοδιότητα τους στηρίζεται σε μεταβίβαση της εξουσίας, είτε στηρίζεται σε πληρεξουσιότητα και νομιμοποιούνται για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων του δικαιούχου, που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτές ή που καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρμόδια Αρχή κατόπιν υποβολής παραπόνου από τους χρήστες, κρίνει ότι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 26, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αποφασίσει αφού προηγηθεί σχετική ακρόαση ενώπιον της.

(5) Η διαδικασία ακρόασης η οποία αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (4), καθορίζεται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

Διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

44.-(1)Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των μελών των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των δικαιούχων ή των χρηστών σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση, όπως συμφωνηθεί από τα μέρη της διαφοράς.

(2) Για τους σκοπούς των διατάξεων του Μέρους V, οι ακόλουθες διαφορές που σχετίζονται με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία, ο οποίος χορηγεί ή προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση, όπως συμφωνηθεί από τα μέρη της διαφοράς:

(α) Διαφορές με υφιστάμενο ή δυνητικό πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26, 35, 36 και 37·

(β) διαφορές με έναν ή περισσότερους δικαιούχους σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 35, 36, 37, 38, 39, 40, και 41·

(γ) διαφορές με άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 35, 36, 37, 38, 39 και 40.

Επίλυση διαφορών

45.-(1) Διαφορές μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης / ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης και χρηστών που αφορούν, ιδίως, στους ισχύοντες και προτεινόμενους όρους αδειοδότησης ή την παραβίαση της σύμβασης μπορούν να παραπεμφθούν από τα μέρη στο Δικαστήριο.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44 δεν θίγουν τα δικαιώματα των μερών να διεκδικούν και να προασπίζονται τα δικαιώματά τους προσφεύγοντας σε αρμόδιο δικαστήριο.

Συμμόρφωση

46.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει τη συμμόρφωση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που υπάγονται στη δικαιοδοσία της με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι δικαιούχοι, τα μέλη των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οι χρήστες, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή τις δραστηριότητες ή τις καταστάσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη τους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υποβάλλοντας εγγράφως παράπονο στην Αρμόδια Αρχή:

Νοείται ότι η ως άνω δυνατότητα υποβολής παραπόνου δεν αναιρεί το δικαίωμα οποιουδήποτε των μερών να διεκδικεί και να προασπίζεται τα δικαιώματά ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.

(3) Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την περίπτωση παραβίασης διατάξεων του παρόντος Νόμου είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραπόνου και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση.

(4) Στο πλαίσιο εξέτασης παραπόνου η Αρμόδια Αρχή δύναται να υποβάλει ερωτήματα προς όλα τα εμπλεκόμενα στην ενώπιόν της διαδικασία μέρη.

(5)(α) Η Αρμόδια Αρχή, πριν εκδώσει την τελική της απόφαση επί της υπό εξέταση ενδεχόμενης παράβασης του παρόντος Νόμου, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν σε αυτήν τις γραπτές τους παρατηρήσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτά της εκ πρώτης όψεως διαπίστωση της ενδεχόμενης παράβασης.

(β) H Aρμόδια Αρχή δύναται, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος το οποίο υποβάλλεται πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των γραπτών παρατηρήσεων.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν μετά την εκπνοή της καθορισθείσας προθεσμίας.

(6) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν τις θέσεις τους σε προφορική διαδικασία ενώπιον της.

(7) Αφού λάβει υπόψη τις τυχόν γραπτές παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών, η Αρμόδια Αρχή εκδίδει την τελική της αιτιολογημένη απόφαση, την οποία κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(8) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθορίζει εύλογο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της αιτιολογημένης απόφασής της, εντός του οποίου ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης καλείται να συμμορφωθεί.

(9) Εάν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οι χρήστες ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κρίνεται υπεύθυνο για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) και στην περίπτωση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης να αποφασίσει τη διαγραφή του από το σχετικό Μητρώο γεγονός που συνεπάγεται παύση των εργασιών του στη Δημοκρατία σε σχέση με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

(10) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(11) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9), με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και η οποία –

(α) Καθορίζει την παράβαση· και

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο –

(i)περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στον Yπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47, είτε με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, και

(ii)περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα, και

(γ) καθορίζει ότι καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(12) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο δεν καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή συνεχίζει την παράβαση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αυξήσει το ποσό του διοικητικού προστίμου, το οποίο όμως δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000).

(13) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο υπεβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή τέτοιο πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Ιεραρχική προσφυγή

47. (1) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13, 46 ή 48, δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει -

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια Αρχή:

(α) Όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασής της για επιβολή διοικητικού προστίμου· ή

(β)όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου· ή

(γ)όταν, σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από την Αρμόδια Αρχή διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Έλεγχοι συμμόρφωσης

48.-(1) Για σκοπούς διασφάλισης της συμμόρφωσης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή διενεργεί ελέγχους επί των εν λόγω οργανισμών.

(2) Στο πλαίσιο διενέργειας των ελέγχων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει με γραπτό αίτημά της προς τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή προς οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 πρόσωπα, την υποβολή σε αυτήν εντός ταχθείσας προθεσμίας, οποιουδήποτε στοιχείου, εγγράφου ή/και την παροχή οποιασδήποτε πληροφόρησης, προς διαπίστωση της συμμόρφωσης των προσώπων αυτών, με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Εάν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο η Αρμόδια Αρχή απευθύνει αίτημα/ερώτημα αμελεί, παραλείπει ή/και αρνείται να το ικανοποιήσει/ απαντήσει εντός της ταχθείσας από την Αρμόδια Αρχή προθεσμίας, η Αρμόδια Αρχή δύναται-

(α) Να επιβάλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ή/και

(β) να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, αφαιρώντας τον προσωρινά από το σχετικό Μητρώο.

(4) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(5) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο η οποία –

(α) Καθορίζει την παράβαση· και

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο –

(i)περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στον Yπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47, είτε με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, και

(ii)περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα, και

(γ) καθορίζει ότι καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(6) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο δεν καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου ή συνεχίζει την παράβαση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αυξήσει το ποσό του διοικητικού προστίμου, το οποίο όμως δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000).

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο υπεβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος άρθρου, να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή τέτοιο πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(8) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13, 46 ή 48, δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(9) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει -

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση,

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση,

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(10) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια Αρχή:

(α) Όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασής της για επιβολή διοικητικού προστίμου· ή

(β)όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου· ή

(γ)όταν, σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

49.-(1) Η Αρμόδια Αρχή απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών, σε αίτηση πληροφοριών που έχει υποβάλει αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό και η οποία αφορά σε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ιδίως σχετικά με τις δραστηριότητες οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι δεόντως αιτιολογημένη.

(2) Όταν η Αρμόδια Αρχή διαπιστώνει ότι οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ο οποίος όμως ασκεί δραστηριότητες εντός της Δημοκρατίας δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ μπορεί να διαβιβάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οι οποίες δυνατόν να συνοδεύονται από αίτημα προς την εν λόγω αρχή για να λάβει κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να υποβάλει τα αναφερόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2) θέματα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

50. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπόκειται στις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Κανονισμοί

51.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, προς καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν-

(α) Θέματα λειτουργίας και διαδικασιών της Αρμόδιας Αρχής·

(β) το περιεχόμενο και τα μέσα δημοσιοποίησης των Μητρώωνˑ

(γ) το τέλος για την εγγραφή στο Μητρώο και το τέλος ανανέωσης της εγγραφής στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

Μεταβατικές διατάξεις

52. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 13 οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εγγράφονται στα Μητρώα που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 32)


1. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας, όπως αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 32 είναι:

(α) Οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του οικονομικού έτους και κατάσταση ταμειακών ροών·

(β) έκθεση για τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους·

(γ) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 26·

(δ) περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης·

(ε) πληροφορίες για τυχόν άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης·

(στ) πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 19 και του άρθρου 20 κατά το προηγούμενο έτος, και για άλλες παροχές που χορηγούνται σε αυτούς·

(ζ) οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος Παραρτήματος· και

(η) ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών που κρατούνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έκθεση περιέχει τις πληροφορίες του σημείου 3 του παρόντος Παραρτήματος.


2. Οικονομικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας:

(α) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τα δικαιώματα, ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και ανά είδος χρήσης (π.χ. εκπομπές, στο διαδίκτυο, δημόσια εκτέλεση) συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα που προκύπτουν για την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα και τη χρήση των εσόδων αυτών (είτε αυτά διανέμονται σε δικαιούχους ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή χρησιμοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο)·

(β) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους, με αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων -

(i) όλων των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και, σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορούν να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες δικαιωμάτων, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή αυτών των έμμεσων δαπανών·

(ii) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και, σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορούν να καταλογισθούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες δικαιωμάτων, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών, μόνο όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης που κρατούνται ή συμψηφίζονται στα έσοδα από τα δικαιώματα ή σε τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 11 και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 22·

(iii) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη διαχείριση των δικαιωμάτων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

(iv) των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών·

(v) των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν επί των εσόδων από τα δικαιώματα, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει, ανά είδος χρήσης και σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται με τη διαχείριση των δικαιωμάτων ή κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες·

(vi) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε δικαιούχους σε σύγκριση με τα έσοδα από τα δικαιώματα κατά το οικείο οικονομικό έτος, ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει, και σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορούν να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες δικαιωμάτων, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών·

(γ) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους, με αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:

(i) του συνολικού ποσού που αποδίδεται σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και είδος χρήσης·

(ii) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και είδος χρήσης·

(iii) της συχνότητας των πληρωμών, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και είδος χρήσης·

(iv) του συνολικού εισπραχθέντος ποσού που δεν έχει ακόμη αποδοθεί στους δικαιούχους, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και είδος χρήσης και με υπόδειξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά·

(v) του συνολικού αποδοθέντος ποσού που δεν έχει ακόμη διανεμηθεί στους δικαιούχους, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και είδος χρήσης και με υπόδειξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά·

(vi) σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει πραγματοποιήσει την κατανομή και τις πληρωμές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 23, τους λόγους της καθυστέρησης·

(vii) των συνολικών μη διανεμητέων ποσών μαζί με επεξήγηση της χρήσης των ποσών αυτών·

(δ) πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:

(i) των ποσών που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και των ποσών που καταβάλλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης·

(ii) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των εσόδων εκ δικαιωμάτων που οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό·

(iii) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των ποσών που καταβλήθηκαν από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων και ανά οργανισμό·

(iv) των ποσών που διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που προέρχονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων και ανά οργανισμό.

3. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ειδική έκθεση, όπως αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 32:

(α) τα ποσά που κρατούνται για τους σκοπούς κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, με κατανομή ανά είδος σκοπού και για κάθε είδος σκοπού με κατανομή ανά κατηγορία δικαιωμάτων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει και ανά είδος χρήσης·

(β) επεξήγηση της χρήσης των εν λόγω ποσών, με κατανομή ανά είδος σκοπού συμπεριλαμβανομένων εξόδων διαχείρισης των ποσών που κρατούνται για τη χρηματοδότηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των χωριστών ποσών που χρησιμοποιούνται για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.