ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές

17.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση των κατωτέρω συμβάσεων:

(α) Συμβάσεων έργων που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή υπερβαίνει τα 5.225.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε αναθεωρείται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(i) δραστηριότητες πολιτικής μηχανικής που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ,

(ii) οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, εγκαταστάσεις αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης·

(β) συμβάσεις υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή υπερβαίνει τα 209.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε αναθεωρείται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και οι οποίες συνδέονται με σύμβαση έργων κατά την έννοια της παραγράφου (α).

(2) Οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ακόμη και όταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις επιδοτούμενες συμβάσεις ή όταν αναθέτουν τη σύμβαση αυτή εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων φορέων.

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

18.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καλυπτόμενες από τους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της∙ και

(β) η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.

Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας

19.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:

(α) Συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2011·

(β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο ως άνω Νόμος, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 13 και 14 του εν λόγω Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει ότι ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της Δημοκρατίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως, επιβάλλοντας απαιτήσεις για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(β) στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Νόμου θα υποχρέωνε τη Δημοκρατία να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της, σύμφωνα με το Άρθρο 346, παράγραφος (1), στοιχείο (α) της ΣΛΕΕ.

(3) Όταν η δαδικασία σύναψης σύμβασης και η εκτέλεση της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις σχετικές νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα της Δημοκρατίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).

Μικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια

20.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις που έχουν αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το Νόμο 173(Ι)/2011.

(2) Στην περίπτωση που τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για τα ξεχωριστά μέρη ή να αναθέσουν ενιαία σύμβαση.

(3) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για χωριστά μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους.

(4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος:

(α) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρμογή του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους ∙

(β) όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, χωρίς επηρεασμό των κατωτάτων ορίων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο:

Νοείται ότι, η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης δεν μπορεί να λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή του ως άνω αναφερθέντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παράγραφος (α) εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις για τις οποίες θα μπορούσαν άλλως να εφαρμοστούν τόσο η παράγραφος (α) όσο και η παράγραφος (β).

(5) Όταν τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, όταν περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες

21.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διαφορετικές από αυτές του παρόντος Νόμου και οι οποίες καθορίζονται:

(α) Είτε από διεθνή συμφωνία ή ρύθμιση που συνάπτεται σύμφωνα με τις Συνθήκες μεταξύ κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη τους∙

(β) είτε από διεθνείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί για τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορούν επιχειρήσεις κράτους μέλους ή τρίτης χώρας∙

(γ) είτε από διεθνή οργανισμό.

(2) Όλες οι συμφωνίες ή οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) κοινοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία τις κοινοποιεί στην Επιτροπή.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με κανόνες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφόσον οι σχετικές δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα· στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται, ως επί το πλείστον, από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.