ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία λειτουργεί συμβουλευτικά προς τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας και η οποία υποβάλλει προς αυτά γνωμάτευση για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από-

(α) Ένα (1) εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως πρόεδρο,

(β) ένα (1) διοικητικό λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, που ορίζεται από τον Υπουργό, και

(γ) ένα (1) εκπρόσωπο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

(3) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν Πρότασης του Υπουργού για περίοδο τριών (3) χρόνων η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Νοείται ότι, για κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζεται αντικαταστάτης ο οποίος αναλαμβάνει σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του μέλους αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο διορισμός της πρώτης Συμβουλευτικής Επιτροπής διενεργείται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Απαρτία αποτελούν και τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή οι αναπληρωτές τους.

(5) Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

(6) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής τηρεί το αρχείο της.

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, για σκοπούς εκτέλεσης της αναγκαίας διοικητικής και γραφειακής εργασίας της απευθύνει σχετικό αίτημα προς το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το οποίο αναθέτει, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, σε υπαλλήλους του ανάλογα καθήκοντα.

(8) Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και οικονομική στήριξη για τη διεκπεραίωση των εργασιών της.

Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής

5.- (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, προτού υποβάλει τη γνωμάτευσή της προς το αρμόδιο δικαστήριο-

(α)αξιολογεί, μετά από προσωπική συνέντευξη, τον κατηγορούμενο  χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, η Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει επίσης το δικαίωμα στον εκπρόσωπό του να ακουστεί πριν από την ετοιμασία της γνωμάτευσής της·

(β)λαμβάνει υπόψη την αιτιολογημένη έκθεση του Κέντρου Θεραπείας ως προς το κατά πόσο ο κατηγορούμενος μπορεί να γίνει αποδεκτός από το Κέντρο Θεραπείας·

(γ)ζητά για σκοπούς συνδρομής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της-

(i)έκθεση αξιολόγησης από ψυχίατρο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ή/και

(ii)έκθεση αξιολόγησης από κυβερνητικό ιατρό άλλης ειδικότητας, ή/και

(iii)την άποψη εμπειρογνωμόνων ή άλλων ειδικών σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θέμα ή έκθεση αξιολόγησης από αυτούς.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή στη γνωμάτευσή της προς το Δικαστήριο, υποδεικνύει το Κέντρο Θεραπείας στο οποίο θα παραπεμφθεί για θεραπεία ο κατηγορούμενος χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε περίπτωση που υποβληθεί σε αυτήν αίτημα από το Κέντρο Θεραπείας για παράταση της θεραπείας του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου, αφού το αξιολογήσει, το υποβάλλει προς το Δικαστήριο.

(4) Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημερωθεί από το Κέντρο Θεραπείας ότι υπήρξε παράβαση των όρων του θεραπευτικού συμβολαίου ενημερώνει άμεσα το Δικαστήριο και την Αστυνομία, η οποία μεριμνά για τη μεταφορά του χρήστη ή του ουσιοεξαρτημένου -

(ι) Ενήλικα σε ασφαλή τόπο κράτησης μέχρι την παραπομπή του στο Δικαστήριο·

(ιι) ανήλικου σε χώρο ασφαλούς νοσηλείας που ορίζεται με διάταγμα του Υπουργού.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στο Δικαστήριο τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Κέντρου Θεραπείας.