Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής

5.- (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, προτού υποβάλει τη γνωμάτευσή της προς το αρμόδιο δικαστήριο-

(α)αξιολογεί, μετά από προσωπική συνέντευξη, τον κατηγορούμενο  χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, η Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει επίσης το δικαίωμα στον εκπρόσωπό του να ακουστεί πριν από την ετοιμασία της γνωμάτευσής της·

(β)λαμβάνει υπόψη την αιτιολογημένη έκθεση του Κέντρου Θεραπείας ως προς το κατά πόσο ο κατηγορούμενος μπορεί να γίνει αποδεκτός από το Κέντρο Θεραπείας·

(γ)ζητά για σκοπούς συνδρομής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της-

(i)έκθεση αξιολόγησης από ψυχίατρο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ή/και

(ii)έκθεση αξιολόγησης από κυβερνητικό ιατρό άλλης ειδικότητας, ή/και

(iii)την άποψη εμπειρογνωμόνων ή άλλων ειδικών σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θέμα ή έκθεση αξιολόγησης από αυτούς.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή στη γνωμάτευσή της προς το Δικαστήριο, υποδεικνύει το Κέντρο Θεραπείας στο οποίο θα παραπεμφθεί για θεραπεία ο κατηγορούμενος χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε περίπτωση που υποβληθεί σε αυτήν αίτημα από το Κέντρο Θεραπείας για παράταση της θεραπείας του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου, αφού το αξιολογήσει, το υποβάλλει προς το Δικαστήριο.

(4) Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημερωθεί από το Κέντρο Θεραπείας ότι υπήρξε παράβαση των όρων του θεραπευτικού συμβολαίου ενημερώνει άμεσα το Δικαστήριο και την Αστυνομία, η οποία μεριμνά για τη μεταφορά του χρήστη ή του ουσιοεξαρτημένου -

(ι) Ενήλικα σε ασφαλή τόπο κράτησης μέχρι την παραπομπή του στο Δικαστήριο·

(ιι) ανήλικου σε χώρο ασφαλούς νοσηλείας που ορίζεται με διάταγμα του Υπουργού.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στο Δικαστήριο τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Κέντρου Θεραπείας.