Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία λειτουργεί συμβουλευτικά προς τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας και η οποία υποβάλλει προς αυτά γνωμάτευση για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από-

(α) Ένα (1) εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως πρόεδρο,

(β) ένα (1) διοικητικό λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, που ορίζεται από τον Υπουργό, και

(γ) ένα (1) εκπρόσωπο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

(3) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν Πρότασης του Υπουργού για περίοδο τριών (3) χρόνων η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Νοείται ότι, για κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζεται αντικαταστάτης ο οποίος αναλαμβάνει σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του μέλους αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο διορισμός της πρώτης Συμβουλευτικής Επιτροπής διενεργείται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Απαρτία αποτελούν και τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή οι αναπληρωτές τους.

(5) Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

(6) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής τηρεί το αρχείο της.

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, για σκοπούς εκτέλεσης της αναγκαίας διοικητικής και γραφειακής εργασίας της απευθύνει σχετικό αίτημα προς το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το οποίο αναθέτει, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, σε υπαλλήλους του ανάλογα καθήκοντα.

(8) Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και οικονομική στήριξη για τη διεκπεραίωση των εργασιών της.