Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία λειτουργεί συμβουλευτικά προς τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας και η οποία υποβάλλει προς αυτά γνωμάτευση για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από:

(α) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως πρόεδρο,

(β) ένα ψυχίατρο από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή καλείται να γνωματεύσει προς το αρμόδιο δικαστήριο για ανήλικο, η σύνθεσή της διαφοροποιείται με την αντικατάσταση του ψυχιάτρου με παιδοψυχίατρο.

(γ) έναν επαγγελματία υγείας με τουλάχιστον πενταετή πείρα σε Κέντρο Θεραπείας για ουσιοεξαρτήσεις και στην περίπτωση ανηλίκων, με τουλάχιστον πενταετή πείρα σε Κέντρο Θεραπείας για ανήλικους, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό κατόπιν επιλογής από κατάλογο πέντε (5) επαγγελματιών υγείας για τους οποίους γίνεται σύσταση προς αυτόν από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το οποίο τους επιλέγει κατόπιν εισήγησης από τα επαγγελματικά σώματα τα οποία χορηγούν την άδεια ασκήσεως του συγκεκριμένων επαγγελμάτων:

Νοείται ότι στον κατάλογο που υποβάλλεται προς τον Υπουργό περιλαμβάνονται επαγγελματίες υγείας και από τις τρεις κατηγορίες επαγγελματιών υγείας που προβλέπει ο παρών Νόμος.

(3) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, περιλαμβανομένων των μελών που μετέχουν σε αυτή στις περιπτώσεις που η υπόθεση αφορά ανήλικο, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν Πρότασης του Υπουργού για περίοδο τριών (3) χρόνων η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Νοείται ότι, για κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζεται αντικαταστάτης ο οποίος αναλαμβάνει σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του μέλους αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο διορισμός της πρώτης Συμβουλευτικής Επιτροπής διενεργείται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Απαρτία αποτελούν και τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή οι αναπληρωτές τους.

(5) Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

(6) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής τηρεί το αρχείο της.

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, για σκοπούς εκτέλεσης της αναγκαίας διοικητικής και γραφειακής εργασίας της απευθύνει σχετικό αίτημα προς το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το οποίο αναθέτει, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, σε υπαλλήλους του ανάλογα καθήκοντα.

(8) Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και οικονομική στήριξη για τη διεκπεραίωση των εργασιών της.