Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής

5.- (1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή προτού υποβάλει τη γνωμάτευσή της προς το αρμόδιο δικαστήριο, οφείλει να -

(α) Αξιολογήσει μετά από προσωπική συνέντευξη τον κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο, εφόσον το πρόσωπο αυτό συγκατατίθεται προς τούτο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος ή καταδικασθείς είναι ανήλικος, η Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει επίσης το δικαίωμα στον εκπρόσωπό του να ακουστεί πριν από την ετοιμασία της γνωμάτευσής της·

(β) λάβει υπόψη της, την αιτιολογημένη έκθεση του Κέντρου Θεραπείας ως προς το κατά πόσο ο κατηγορούμενος ή ο καταδικασθείς μπορεί να γίνει αποδεκτός από το Κέντρο Θεραπείας.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή στη γνωμάτευσή της προς το Δικαστήριο, υποδεικνύει το Κέντρο Θεραπείας στο οποίο θα παραπεμφθεί για θεραπεία ο κατηγορούμενος ή ο καταδικασθείς χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή σε περίπτωση που υποβληθεί σε αυτήν αίτημα από το Κέντρο Θεραπείας για παράταση της θεραπείας του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου, αφού το αξιολογήσει, το υποβάλλει προς το Δικαστήριο.

(4) Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημερωθεί από το Κέντρο Θεραπείας ότι υπήρξε παράβαση των όρων του θεραπευτικού συμβολαίου ενημερώνει άμεσα το Δικαστήριο και την Αστυνομία, η οποία μεριμνά για τη μεταφορά του χρήστη ή του ουσιοεξαρτημένου -

(ι) Ενήλικα σε ασφαλή τόπο κράτησης μέχρι την παραπομπή του στο Δικαστήριο·

(ιι) ανήλικου σε χώρο ασφαλούς νοσηλείας που ορίζεται με διάταγμα του Υπουργού.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στο Δικαστήριο τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Κέντρου Θεραπείας.