ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αναγνώριση πολιτικής συμβίωσης που συνήφθηκε εκτός της Δημοκρατίας

43. Αναγνωρίζεται ως Πολιτική Συμβίωση στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Νόμου -

(α) Οποιαδήποτε Πολιτική Συμβίωση έχει συναφθεί στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή σε άλλο από τη Δημοκρατία κράτος και βρίσκεται σε ισχύ. και

(β) αντίστοιχη πολιτική ένωση που έχει συναφθεί εκτός της Δημοκρατίας, εάν -

(i) έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ισχύ της από το δίκαιο του κράτους στο οποίο έχει συναφθεί η πολιτική ένωση, και

(ii) έκαστος εκ των συμβίων ή μερών της πολιτικής ένωσης, είναι ικανός να συνάψει πολιτική συμβίωση ή πολιτική ένωση ως αυτή η ικανότητα καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους της συνήθους κατοικίας του.

Θέματα διαδοχής και κληρονομιάς

44. Για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα θέματα διαδοχής και κληρονομιάς σε Πολιτική Συμβίωση εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου.

Τέλη

45. Ο Υπουργός ορίζει, με διάταγμά του, τα τέλη που προνοούνται δυνάμει των άρθρων 7 και 8 του παρόντος Νόμου εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα και ποινές

46. (1) Όποιος εν γνώσει του υποβάλλει στο Ληξίαρχο πληροφορίες, δηλώσεις, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία, που οδηγούν στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, τα οποία είναι ψευδή, αναληθή ή πλαστά, εν όλω ή εν μέρει, ή των οποίων την αλήθεια θα μπορούσε να διαπιστώσει με εύλογη έρευνα ή φροντίδα, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σύμβιος ο οποίος, ενώ ζει ο άλλος σύμβιος, συνάπτει Πολιτική Συμβίωση στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η οποία είναι άκυρη για το λόγο ότι συνήφθηκε ενώ ζούσε ο άλλος σύμβιος, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη:

Νοείται ότι αποτελεί επαρκή υπεράσπιση σε κατηγορία που έχει προσαφθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου η απόδειξη ότι η προηγούμενη Πολιτική Συμβίωση κηρύχτηκε άκυρη από αρμόδιο Δικαστήριο.

(3) Πρόσωπο το οποίο παρέχει ψευδείς, ανακριβείς ή μη πλήρεις πληροφορίες για θέμα που αναφέρεται στο άρθρο 35, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτηα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Πρόσωπο το οποίο αρνείται, παραλείπει ή καθυστερεί να συμμορφωθεί προς διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 44 του περί Δικαστηρίων Νόμου για καταφρόνηση του Δικαστηρίου και, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι αιτητής σε αίτηση για λύση Πολιτικής Συμβίωσης, το Δικαστήριο δύναται επίσης να αναστείλει την περαιτέρω διαδικασία, μέχρις ότου το πρόσωπο αυτό συμμορφωθεί προς το εν λόγω διάταγμά του.

Κανονισμοί

47. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.