ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 6)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

FORM OF CIVIL UNION

 

Ονοματεπώνυμο Συμβίων

Full Name of the Civil Partners

[με ελληνικούς κεφαλαίους

χαρακτήρες]

[in block latin characters]

Ημερ.

Γέννησης

Date of Birth

[DD/MM/YYYY]

Οικογενειακή

Κατάσταση

Marital Status

Υπηκοότητα

Citizenship

Τόπος

Διαμονής

Place of

Residence

1.
2.

Τα πιο πάνω πρόσωπα σκοπεύουν να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση δυνάμει των διατάξεων του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου ενώπιον του Ληξίαρχου της Επαρχίας ……………..............

The above persons intend to conduct a Civil Union in accordance with the provisions of Civil Union Law before the Registrar of the District of ...........................

1.

[Πρώτος Σύμβιος/First Civil Partner]

[Υπογραφή/Signature]

1ος Μάρτυρας/1st Witness]

[Όνομα/Name]

[Υπογραφή/Signature]

2.

[Δεύτερος Σύμβιος /Second Civil Partner]

[Υπογραφή/Signature]

2ος Μάρτυρας/2nd  Witness]

[Όνομα/Name]

[Υπογραφή/Signature]

Καταχωρήθηκε στις: [Ημερομηνία]

Registered on:[Date]

Ληξίαρχος/Registrar]

[Όνομα/Name]

[Υπογραφή/Signature]