ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 6)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

STATEMENT OF THE CIVIL PARTNERS OF A CIVIL UNION


«Γνωρίζουμε εμείς, ο/η…………………….. και ο/η…………………………………. πως με τη δήλωσή μας που γίνεται στην παρουσία του Ληξίαρχου και στην παρουσία των προσώπων που βρίσκονται εδώ ως μάρτυρες και με την επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού με την υπογραφή μας, δεσμευόμαστε σε συμβίωση και ταυτίζουμε τις τύχες μας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να φροντίζουμε, να στηρίζουμε και να συμπαραστεκόμαστε ο ένας στον άλλο.»


“We,.............................................. and ............................................, are aware that,  with our statement made in the Registrar’s presence and in the presence of the persons who are here as witnesses and along with the confirmation of this fact with our signature, we undertake the commitment to cohabitate and match up our fortunes, undertaking to care, support and stand by each other.”».