ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 7)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

CERTIFICATE OF CIVIL UNION

Ονοματεπώνυμο Συμβίων 
Full Name of the Civil Partners
[με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες]
[in block latin characters]
Ημερ. Γέννησης
Date of Birth
[DD/MM/YYYY]
Οικογενειακή Κατάσταση
Marital Status
Υπηκοότητα
Citizenship
Τόπος
Διαμονής
Place of Residence
1.
2.

Τα πιο πάνω πρόσωπα σύνηψαν Πολιτική Συμβίωση δυνάμει των διατάξεων του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου ενώπιον του Ληξίαρχου της Επαρχίας ……………..............

The above persons have conducted a Civil Union in accordance with the provisions of Civil Union Law before the Registrar of the District of ...........................

Καταχωρήθηκε στις: [Ημερομηνία]
Registered on: [Date]
Ληξίαρχος/Registrar]
[Όνομα/Name]
[Υπογραφή/Signature]