Αναγνώριση πολιτικής συμβίωσης που συνήφθηκε εκτός της Δημοκρατίας

43. Αναγνωρίζεται ως Πολιτική Συμβίωση στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Νόμου -

(α) Οποιαδήποτε Πολιτική Συμβίωση έχει συναφθεί στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή σε άλλο από τη Δημοκρατία κράτος και βρίσκεται σε ισχύ. και

(β) αντίστοιχη πολιτική ένωση που έχει συναφθεί εκτός της Δημοκρατίας, εάν -

(i) έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ισχύ της από το δίκαιο του κράτους στο οποίο έχει συναφθεί η πολιτική ένωση, και

(ii) έκαστος εκ των συμβίων ή μερών της πολιτικής ένωσης, είναι ικανός να συνάψει πολιτική συμβίωση ή πολιτική ένωση ως αυτή η ικανότητα καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους της συνήθους κατοικίας του.