Θέματα διαδοχής και κληρονομιάς

44. Για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα θέματα διαδοχής και κληρονομιάς σε Πολιτική Συμβίωση εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου.