Τέλη

45. Ο Υπουργός ορίζει, με διάταγμά του, τα τέλη που προνοούνται δυνάμει των άρθρων 7 και 8 του παρόντος Νόμου εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.