ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Προληπτικά μέτρα και μέτρα παρέμβασης

52.(1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συντονίζουν, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων και μέτρων παρέμβασης προκειμένου να μειωθεί η διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15.

(2) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα στήριξης του παιδιού και της οικογένειας ασκώντας, μεταξύ άλλων, διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση των παραγόντων που θέτουν το παιδί και την οικογένεια σε ευάλωτη θέση.

(3) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα διαγνωστικής αξιολόγησης, κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων και αποτελεσματικών προγραμμάτων με σκοπό την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος παιδιών.

(4) Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους που ενδέχεται να έχει ή έχει επαφή με παιδιά σε όλα τα επίπεδα πρόληψης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την μείωση των κινδύνων διάπραξης του αδικήματος, τον εντοπισμό των θυμάτων και των δυνητικών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης και την ελαχιστοποίηση υποτροπής των θυτών:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι εμπλεκόμενοι φορείς εμπίπτουν στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου και σε χώρους που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

(5) Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου:

(α) Πρόσωπα που διώκονται ποινικά για αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15, υπό όρους που δεν είναι επιζήμιοι ούτε αντίθετοι προς το δικαίωμα της υπεράσπισης ή τις απαιτήσεις δίκαιης και αμερόληπτης δίκης, και ειδικότερα σύμφωνα με την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, και

(β) πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15.

(6) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό αρμόζει, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έχουν την ευθύνη αξιολόγησης της επικινδυνότητας των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (5) πιο πάνω και του πιθανού κίνδυνου επανάληψης αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15, με σκοπό τον προσδιορισμό κατάλληλων προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης.

(7) Η Αστυνομία ή το αρμόδιο δικαστήριο, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό αρμόζει, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα όπως τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (5) και στα οποία έχουν προταθεί προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης σύμφωνα με το εδάφιο (3) -

(α) είναι πλήρως ενήμερα για τους λόγους της πρότασης·

(β) συγκατατίθενται να συμμετάσχουν στα προγράμματα ή μέτρα, έχοντας πλήρη επίγνωση των γεγονότων·

(γ) έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν και, εάν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί, ενημερώνονται για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της άρνησης αυτής.

Αίτηση για έκδοση διατάγματος παραπομπής σε εποπτεία

53.(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει αίτηση προς το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το οποίο ασκεί ποινική δικαιοδοσία, για την έκδοση διατάγματος παραπομπής σε εποπτεία από την Αρχή Εποπτείας για χρονικό διάστημα που θα καθορίσει το δικαστήριο, προσώπου το οποίο έχει καταδικασθεί για αδικήματα σεξουαλικής φύσης κατά παιδιών εντός του εδάφους της Δημοκρατίας ή στο εξωτερικό και για το οποίο δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα από το ποινικό του μητρώο και το οποίο είτε εκτίει ποινή φυλάκισης είτε έχει αποφυλακιστεί εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο για την προστασία παιδιών από την διάπραξη αδικημάτων τα οποία προνοούνται στον παρόντα Νόμο.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθεί, να ανανεωθεί ή να καταργηθεί από το δικαστήριο κατόπιν αίτησης του προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί το διάταγμα ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(3) Το δικαστήριο δύναται, κατά την λήψη απόφασης δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, να λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Tην πιθανότητα ο καταδικασθείς να αποτελεί κίνδυνο για διάπραξη αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) τη σοβαρότητα του αδικήματος ή των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε,

(γ) το χρονικό διάστημα που παρήλθε από τη διάπραξη του αδικήματος ή των αδικημάτων,

(δ) την ηλικία του καταδικασθέντος κατά το χρόνο καταδίκης του,

(ε) την ηλικία του καταδικασθέντος κατά τη διάπραξη του αδικήματος,

(στ) οποιαδήποτε άλλη καταδίκη για αδικήματα παρόμοιας φύσης,

(ζ) κατά πόσο εκκρεμεί ποινική διαδικασία εναντίον του καταδικασθέντος για παρόμοιας φύσης αδίκημα, και

(η) τις απόψεις της Αρχής Εποπτείας.

(4) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει διάταγμα εκδιδόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

(5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «αδικήματα σεξουαλικής φύσης κατά παιδιών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα αδικήματα:

(α) αδίκημα κατά παιδιού που προβλέπεται στο Μέρος IV του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(β) αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 9, 10 και 11 των περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμων του 2007 και 2012,

(γ) αδίκημα κατά ανήλικου που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου του 2000,

(δ) αδίκημα που προβλέπεται στον περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικού) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ε) αδίκημα που προβλέπεται στον περί Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Πορνογραφία (Κυρωτικού) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(στ) αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 9, 10 και 11 του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και υποχρεώσεις σε σχέση με την επαφή τους με παιδιά ή θύματα

54.(1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με παιδιά, θύματα κακοποίησης ή εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων των αστυνομικών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, με σκοπό να τους διευκολύνουν να εντοπίζουν τα θύματα και τα δυνητικά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης.

(2) Οι επαγγελματίες που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι δεόντως καταρτισμένοι, για να μπορούν να εντοπίζουν αυτά τα θύματα και να ασχολούνται με αυτά.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση πρέπει να προωθηθεί για τα μέλη των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με θύματα:

(α) Αστυνομικοί,

(β) λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

(γ) δικηγόροι,

(δ) μέλη των δικαστικών αρχών και διοικητικό προσωπικό των δικαστηρίων,

(ε) προσωπικό παιδικής μέριμνας και υγειονομικής περίθαλψης,

(στ) άλλες ομάδες ατόμων που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Εκπαίδευση για παιδιά

55. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διασφαλίζει ότι τα παιδιά, κατά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης ενημερώνονται για τους κινδύνους της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν, προσαρμοσμένα στην εξελικτική δυνατότητά τους. Οι πληροφορίες αυτές, που παρέχονται σε συνεργασία με τους γονείς, όπου χρειάζεται, θα δίνονται στα πλαίσια μίας γενικότερου περιεχομένου ενημέρωσης για τη σεξουαλικότητα και θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις κινδύνου, ειδικά όπου περιλαμβάνεται η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Πρόληψη και ενημέρωση

56. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο Επίτροπος, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, -

(α) οργανώνουν εκστρατείες ενημέρωσης στη Δημοκρατία αναφορικά με την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς∙

(β) εκδίδουν ενημερωτικά φυλλάδια για την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, την παιδική πορνογραφία και την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς∙

(γ) μεριμνούν για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης∙

(δ) οργανώνουν εκστρατείες και λαμβάνουν μέτρα για τη διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί την σεξουαλική εκμετάλλευση και την παιδική πορνογραφία∙

(ε) προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες και μέσω του διαδικτύου, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους ενδιαφερομένους φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα για τα παιδιά, να πέσουν θύματα των εν λόγω αδικημάτων.