Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και υποχρεώσεις σε σχέση με την επαφή τους με παιδιά ή θύματα

54.(1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με παιδιά, θύματα κακοποίησης ή εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων των αστυνομικών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, με σκοπό να τους διευκολύνουν να εντοπίζουν τα θύματα και τα δυνητικά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης.

(2) Οι επαγγελματίες που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι δεόντως καταρτισμένοι, για να μπορούν να εντοπίζουν αυτά τα θύματα και να ασχολούνται με αυτά.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση πρέπει να προωθηθεί για τα μέλη των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με θύματα:

(α) Αστυνομικοί,

(β) λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

(γ) δικηγόροι,

(δ) μέλη των δικαστικών αρχών και διοικητικό προσωπικό των δικαστηρίων,

(ε) προσωπικό παιδικής μέριμνας και υγειονομικής περίθαλψης,

(στ) άλλες ομάδες ατόμων που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.