Προληπτικά μέτρα και μέτρα παρέμβασης

52.(1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συντονίζουν, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων και μέτρων παρέμβασης προκειμένου να μειωθεί η διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15.

(2) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα στήριξης του παιδιού και της οικογένειας ασκώντας, μεταξύ άλλων, διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση των παραγόντων που θέτουν το παιδί και την οικογένεια σε ευάλωτη θέση.

(3) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα διαγνωστικής αξιολόγησης, κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων και αποτελεσματικών προγραμμάτων με σκοπό την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος παιδιών.

(4) Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους που ενδέχεται να έχει ή έχει επαφή με παιδιά σε όλα τα επίπεδα πρόληψης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την μείωση των κινδύνων διάπραξης του αδικήματος, τον εντοπισμό των θυμάτων και των δυνητικών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης και την ελαχιστοποίηση υποτροπής των θυτών:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι εμπλεκόμενοι φορείς εμπίπτουν στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου και σε χώρους που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

(5) Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου:

(α) Πρόσωπα που διώκονται ποινικά για αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15, υπό όρους που δεν είναι επιζήμιοι ούτε αντίθετοι προς το δικαίωμα της υπεράσπισης ή τις απαιτήσεις δίκαιης και αμερόληπτης δίκης, και ειδικότερα σύμφωνα με την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, και

(β) πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15.

(6) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό αρμόζει, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έχουν την ευθύνη αξιολόγησης της επικινδυνότητας των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (5) πιο πάνω και του πιθανού κίνδυνου επανάληψης αδικήματος που προβλέπεται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15, με σκοπό τον προσδιορισμό κατάλληλων προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης.

(7) Η Αστυνομία ή το αρμόδιο δικαστήριο, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό αρμόζει, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα όπως τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (5) και στα οποία έχουν προταθεί προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης σύμφωνα με το εδάφιο (3) -

(α) είναι πλήρως ενήμερα για τους λόγους της πρότασης·

(β) συγκατατίθενται να συμμετάσχουν στα προγράμματα ή μέτρα, έχοντας πλήρη επίγνωση των γεγονότων·

(γ) έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν και, εάν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί, ενημερώνονται για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της άρνησης αυτής.