ΜΕΡΟΣ VΙI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί και διατάγματα

57.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό αρμόζει, δύνανται να εκδίδουν διατάγματα για τη καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση Νόμων

58. Οι περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας Θυμάτων Νόμοι του 2007 και 2012 καταργούνται.