Κατάργηση Νόμων

58. Οι περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας Θυμάτων Νόμοι του 2007 και 2012 καταργούνται.