Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με

(α)την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση - Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων» και

(β)το άρθρο 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των Αποφάσεων - Πλαισίων 2002/584/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ και 2008/947/ΔΕΥ και την κατοχύρωση, διά του τρόπου αυτού, των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη», που τροποποίησε το στοιχείο (η) της παραγράφου (1) του άρθρου 11 της πιο πάνω Απόφασης - Πλαισίου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής της Αρχής της Αναγνώρισης Δικαστικών Αποφάσεων και Αποφάσεων Αναστολής Εκτέλεσης της Ποινής ή Απόλυσης υπό Όρους με σκοπό την Εποπτεία των Μέτρων Αναστολής και των Εναλλακτικών Κυρώσεων Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια-

«απόλυση υπό όρους» σημαίνει τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας αρχής περί πρόωρης απολύσεως καταδικασθέντος κατόπιν εκτίσεως μέρους της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή του στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας, με την επιβολή ενός ή περισσοτέρων μέτρων αναστολής·

«απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους» σημαίνει τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, η οποία διατάσσει απόλυση υπό όρους ή επιβάλλει μέτρα αναστολής·

«Απόφαση-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των Αποφάσεων - Πλαισίων 2002/584/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ και 2008/947/ΔΕΥ και την κατοχύρωση, διά του τρόπου αυτού, των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας να λάβει τα επακόλουθα αναγκαία μέτρα για την εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων» σημαίνει το αρμόδιο Υπουργείο, Τμήμα ή Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση·

«αρμόδια αρχή έκδοσης», αναφορικά με τη Δημοκρατία, σημαίνει το Δικαστήριο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου·

«αρμόδια αρχή εκτέλεσης» σημαίνει το σημαίνει το Δικαστήριο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου·

«δικαστική απόφαση» σημαίνει τελεσίδικη απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου του κράτους έκδοσης, η οποία κρίνει ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει τελέσει ποινικό αδίκημα και επιβάλλει-

(α) ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας, εφόσον έχει αποφασισθεί απόλυση υπό όρους είτε βάσει της εν λόγω δικαστικής απόφασης είτε με μεταγενέστερη απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, ή

(β) ποινή με αναστολή, ή

(γ) καταδίκη υπό όρους, ή

(δ) εναλλακτική κύρωση·

«εναλλακτική κύρωση» σημαίνει κύρωση, η οποία επιβάλλει υποχρέωση ή όρο, αλλά δεν περιλαμβάνει ποινή στέρησης της ελευθερίας, μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας ή χρηματική ποινή·

«Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο» σημαίνει το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής των κρατών μελών που δημιουργήθηκε δυνάμει της Κοινής Δράσης 98/428/ΔΕΥ της 29ης Ιουνίου 1998 για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

«καταδίκη υπό όρους» σημαίνει απόφαση με την οποία η επιβολή ποινής αναβλήθηκε υπό όρους με την επιβολή ενός ή περισσότερων μέτρων αναστολής, τα οποία περιλαμβάνονται στην απόφαση ή ορίζονται σε χωριστή απόφαση περί απόλυσης υπό όρους που λαμβάνεται από αρμόδια αρχή·

«Κεντρική Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου·

«κράτος έκδοσης» σημαίνει το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση·

«κράτος εκτέλεσης» σημαίνει το κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων κατόπιν απόφασης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει και το Γιβραλτάρ·

«μέτρα αναστολής» σημαίνει υποχρεώσεις και μέτρα που επιβάλλονται από αρμόδια αρχή σε φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους έκδοσης, σε συνδυασμό είτε με αναστολή ποινής είτε με καταδίκη ή απόλυση υπό όρους·

«ποινή με αναστολή» σημαίνει ποινή ή μέτρο ασφαλείας στέρησης της ελευθερίας, η εκτέλεση των οποίων αναστέλλεται υπό όρους, εν όλω ή εν μέρει, κατά την έκδοση της απόφασης, διά της επιβολής ενός ή περισσότερων μέτρων αναστολής, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται στην ίδια την απόφαση ή να ορίζονται σε χωριστή απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή υπό όρους απόλυσης που λαμβάνεται από αρμόδια αρχή.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος καθορίζει κανόνες σύμφωνα με τους οποίους η Δημοκρατία αναγνωρίζει τις δικαστικές αποφάσεις και ανάλογα, τις αποφάσεις αναστολής της εκτέλεσης ποινής ή απόλυσης υπό όρους, που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, εποπτεύει τα μέτρα αναστολής που επιβάλλονται βάσει μιας τέτοιας απόφασης ή τις εναλλακτικές κυρώσεις που περιέχονται σε αυτή, και λαμβάνει κάθε άλλη απόφαση συνδεδεμένη με την εν λόγω δικαστική απόφαση, όταν άτομο που έχει καταδικασθεί σε άλλο κράτος μέλος, έχει επιστρέψει ή θέλει να επιστρέψει στην Δημοκρατία όπου έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του.

Πεδίο εφαρμογής

4.(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνον όσον αφορά-

(α) την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και ανάλογα των αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους·

(β) τη μεταβίβαση αρμοδιότητας για την εποπτεία μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων· και

(γ) όλες τις άλλες αποφάσεις που σχετίζονται με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (β), όπως περιγράφονται και προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και

(β) στην αναγνώριση και την εκτέλεση χρηματικών ποινών και αποφάσεων δήμευσης οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Απόφασης-Πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης.

(3) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την υποχρέωση σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως αυτές κατοχυρώνονται στο Άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες, και δεν θίγονται οι υποχρεώσεις που τυχόν βαρύνουν τις δικαστικές αρχές ως προς το θέμα αυτό.

Αρμόδια αρχή έκδοσης και εκτέλεσης αποφάσεων

5. (1)Αρμόδια αρχή έκδοσης αποφάσεων στη Δημοκρατία είναι το Κακουργιοδικείο ή το Επαρχιακό Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση.

(2)Αρμόδια αρχή εκτέλεσης στη Δημοκρατία, αναφορικά με απόφαση άλλου κράτους μέλους, είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο στην κατά τόπο δικαιοδοσία του οποίου το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί απόφαση σε άλλο κράτος μέλος έχει τη νόμιμη ή συνήθη διαμονή του.

Αρμοδιότητα Κεντρικής Αρχής

6. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως Κεντρική Αρχή, επικουρεί τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και εκτέλεσης απόφασης κατά τη διαβίβαση και παραλαβή της δικαστικής απόφασης και κατά την επίσημη αλληλογραφία.

Είδη μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων

7. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα ακόλουθα μέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις:

(α) Υποχρέωση του καταδικασθέντος να ενημερώνει τον κηδεμονικό λειτουργό σχετικά με αλλαγή τόπου κατοικίας ή τόπου εργασίας, σύμφωνα με τον περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(β) απαγόρευση εισόδου ή αποκλεισμός σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές στη Δημοκρατία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους·

(γ) υποχρέωση που περιλαμβάνει περιορισμούς στην έξοδο από τη Δημοκρατία σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(δ) μέτρα που αφορούν την τήρηση της τάξης και την καλή διαγωγή, την επιμόρφωση, σύμφωνα με τον περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, την κατοικία ή περιλαμβάνουν περιορισμούς ή όρους όσον αφορά την ψυχαγωγία ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας·

(ε) υποχρέωση του καταδικασθέντος να εμφανίζεται κατά τα τακτά χρονικά διαστήματα στον κηδεμονικό λειτουργό, που θα καθορίσει το δικαστήριο ή στον κηδεμονικό λειτουργό σύμφωνα με τον περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(στ) υποχρέωση του καταδικασθέντος να αποφεύγει την επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα, σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ζ) υποχρέωση του καταδικασθέντος να αποφεύγει την επαφή με συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει ή πιθανόν να χρησιμοποιήσει με σκοπό την τέλεση αδικήματος·

(η) υποχρέωση οικονομικής αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος ή/και υποχρέωση απόδειξης της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο·

(θ) υποχρέωση κοινοτικής εργασίας, σύμφωνα με τον περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ι) υποχρέωση συνεργασίας με τον αρμόδιο κηδεμονικό λειτουργό για την επιτήρηση του καταδικασθέντος ή με τον αρμόδιο λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σύμφωνα με τον περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ια) υποχρέωση υποβολής του καταδικασθέντος σε θεραπευτική αγωγή ή πρόγραμμα απεξάρτησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους.

Διαβίβαση απόφασης μαζί με τη βεβαίωση

8. (1) Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης δύναται να διαβιβάζει τη δικαστική απόφαση, και ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης όπου ο καταδικασθείς έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του, όταν ο καταδικασθείς έχει επιστρέψει ή επιθυμεί να επιστρέψει στη Δημοκρατία.

(2) Όταν σύμφωνα με το εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης δικαστική απόφαση, και, ανάλογα με την περίπτωση, απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, μεριμνά ώστε να συνοδεύονται από βεβαίωση σύμφωνα με τον Τύπο που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης-Πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η οποία βεβαίωση υπογράφεται και το περιεχόμενό της πιστοποιείται ως ακριβές από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(3) Η δικαστική απόφαση, και, ανάλογα με την περίπτωση, η απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, μαζί με τη βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης απευθείας στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης, με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως και υπό συνθήκες που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης να εξακριβώνει τη γνησιότητά τους:

Νοείται ότι το πρωτότυπο της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, ανάλογα με την περίπτωση, ή επικυρωμένα αντίγραφά τους καθώς και το πρωτότυπο της βεβαίωσης, αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης, εφόσον η τελευταία το απαιτεί:

Νοείται περαιτέρω ότι όλες οι επίσημες επικοινωνίες πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης και της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης.

(4) Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης δύναται να διενεργήσει την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο διαβίβαση απόφασης στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης, μόνο αν δεν διενήργησε την ίδια διαβίβαση σε άλλο κράτος μέλος.

(5) Εάν η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δεν είναι γνωστή στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, η τελευταία διεξάγει όλες τις αναγκαίες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, προκειμένου να λάβει πληροφορίες από τη Δημοκρατία.

(6) Εάν η αρχή η οποία παραλαμβάνει δικαστική απόφαση στη Δημοκρατία, και, ανάλογα με την περίπτωση, απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, μαζί με τη βεβαίωση του εδαφίου (2) δεν είναι η αρμόδια αρχή εκτέλεσης σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, τη διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης και ενημερώνει αμέσως εγγράφως την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

Συνέπειες αναγνώρισης για το κράτος έκδοσης

9.(1) Όταν η αρμόδια αρχή εκτέλεσης αναγνωρίσει τη δικαστική απόφαση, και, ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, και ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για την αναγνώριση, το κράτος έκδοσης παύει να είναι πλέον αρμόδιο για την εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν καθώς και για τη λήψη μεταγενέστερων μέτρων, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρμοδιότητα κατά το εδάφιο (1) επιστρέφει στο κράτος έκδοσης-

(α) αμέσως μόλις η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης ανάκληση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου· ή

(β) όπως προβλέπεται στα εδάφια (3) και (5) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου · ή

(γ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου.

Αναγνώριση απόφασης από την αρμόδια αρχή

10.(1) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει τη δικαστική απόφαση, και, ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους που διαβιβάσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου και δίδει οδηγίες ώστε να ληφθούν αμελλητί από την αρμόδια αρχή όλα τα αναγκαία μέτρα για την εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, εκτός εάν η εν λόγω αρχή αποφασίσει να επικαλεστεί έναν από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης και εποπτείας που αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης μπορεί να αναβάλει τη λήψη απόφασης για την αναγνώριση της δικαστικής απόφασης, και, ανάλογα με την περίπτωση, της απόφασης αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, όταν η βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, είναι ελλιπής ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στη δικαστική απόφαση, ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, ορίζοντας εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση ή διόρθωση της βεβαίωσης.

Προσαρμογή των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων

11.(1) Εάν η φύση ή η διάρκεια των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων ή η διάρκεια της περιόδου αναστολής είναι ασυμβίβαστες με το κυπριακό δίκαιο, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης μπορεί να τις προσαρμόζει, ως προς τη φύση και τη διάρκειά τους, σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει στη Δημοκρατία για ανάλογα αδικήματα και το προσαρμοσμένο μέτρο αναστολής ή η εναλλακτική κύρωση πρέπει να αντιστοιχεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς το μέτρο ή την κύρωση που έχει επιβληθεί στο κράτος έκδοσης.

(2) Όταν το μέτρο αναστολής, η εναλλακτική κύρωση ή η περίοδος αναστολής προσαρμόζεται διότι έχει διάρκεια που υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη από το κυπριακό δίκαιο, η διάρκεια του προσαρμοσμένου μέτρου αναστολής, της εναλλακτικής κύρωσης ή της περιόδου αναστολής δεν είναι κατώτερη της μέγιστης διάρκειας που προβλέπεται για ανάλογα αδικήματα κατά το κυπριακό δίκαιο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να έχει αυστηρότερο χαρακτήρα ή μεγαλύτερη διάρκεια από το μέτρο αναστολής, την εναλλακτική κύρωση ή την περίοδο αναστολής που επεβλήθη αρχικά.

(3) Μετά την παραλαβή των πληροφοριών όπως προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου, ή στο εδάφιο (5) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, και μέσα σε διάστημα το αργότερο δέκα (10) ημερών από την παραλαβή, η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης μπορεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη η εποπτεία στη Δημοκρατία, να αποφασίσει να ανακαλέσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

Διττό αξιόποινο και διάταγμα εκτέλεσης

12. (1) Κάθε δικαστική απόφαση, και, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε απόφαση αναστολής της εκτέλεσης ποινής ή απόλυσης υπό όρους, και κάθε απόφαση που αναφέρεται σε εποπτεία μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων αναγνωρίζεται και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή της χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου και ανεξάρτητα από την περιγραφή ή τα συστατικά της στοιχεία, για τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα, όπως αυτά ορίζονται στο δίκαιο του κράτους έκδοσης και εφόσον τιμωρούνται στο κράτος αυτό με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, με ανώτατο όριο ποινής τριών (3) τουλάχιστον ετών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου:

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

(β) τρομοκρατία,

(γ) εμπορία ανθρώπων,

(δ) σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

(ε) παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

(στ) παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

(ζ) δωροδοκία,

(η) απάτη, περιλαμβανομένης της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την έννοια της Σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

(θ) νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

(ι) παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ,

(ια) έγκλημα στον κυβερνοχώρο,

(ιβ) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και ποικιλιών,

(ιγ) παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή,

(ιδ) φόνος, βαρεία σωματική βλάβη,

(ιε) παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

(ιστ) απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και ομηρία,

(ιζ) ρατσισμός και ξενοφοβία,

(ιη) οργανωμένη ή ένοπλη ληστεία,

(ιθ) παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

(κ) κλοπή και απάτη,

(κα) αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση,

(κβ) παραποίηση/απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

(κγ) πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και κυκλοφορία πλαστών δημοσίων εγγράφων,

(κδ) παραχάραξη μέσων πληρωμής,

(κε) λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

(κστ) λαθρεμπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,

(κζ) εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

(κη) βιασμός,

(κθ) εμπρησμός,

(λ) εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

(λα) αεροπειρατεία και πειρατεία,

(λβ) δολιοφθορά.

(2) Για αδικήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο εδάφιο (1), η Δημοκρατία, αναγνωρίζει την δικαστική απόφαση, και ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση αναστολής της εκτέλεσης ποινής ή απόλυσης υπό όρους, καθώς και την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, εφόσον η απόφαση αφορά πράξη η οποία συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, ανεξάρτητα από την περιγραφή ή τα συστατικά της στοιχεία.

(3) Στις περιπτώσεις των εδαφίων (1) και (2), η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης εκδίδει διάταγμα εκτέλεσης της απόφασης και η απόφαση εκτελείται στη Δημοκρατία, ως εάν να επρόκειτο για απόφαση που είχε εξαρχής επιβληθεί από αρμόδιο δικαστήριο.

Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και της εποπτείας

13.(1) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει τη δικαστική απόφαση, και, ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και να δώσει οδηγίες στην αρμόδια αρχή να αναλάβει την ευθύνη για την εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Η βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, είναι ελλιπής ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στη δικαστική απόφαση ή στην απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και δεν συμπληρώθηκε ούτε διορθώθηκε εντός της προθεσμίας ως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου· ή

(β) δεν πληρούνται τα κριτήρια του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου· ή

(γ) η αναγνώριση της δικαστικής απόφασης και η ανάληψη της ευθύνης για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων θα ήταν αντίθετες προς τη βασική αρχή ότι ουδείς δικάζεται για δεύτερη φορά για το ίδιο αδίκημα (ne bis in idem)· ή

(δ) πρόκειται για περίπτωση που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, και η απόφαση αφορά πράξη η οποία δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο:

Νοείται ότι όσον αφορά φορολογικά, τελωνειακά και συναλλαγματικά θέματα, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης ή, κατά περίπτωση, της απόφασης αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, με τη δικαιολογία ότι το κυπριακό δίκαιο δεν προβλέπει ανάλογους φόρους ή ανάλογες διατάξεις όσον αφορά φόρους, τελωνεία και συνάλλαγμα, με αυτές που προβλέπει το δίκαιο του κράτους έκδοσης· ή

(ε) σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, υφίσταται ασυλία που καθιστά αδύνατη την εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων· ή

(στ) σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, ο καταδικασθείς δεν μπορεί να θεωρηθεί, λόγω της ηλικίας του, ποινικά υπεύθυνος για την πράξη για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση· ή

(ζ) σύμφωνα με τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη για την οποία εκδόθηκε η απόφαση, εκτός εάν στη βεβαίωση αναφέρεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, βάσει περαιτέρω δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης-

(i) σε κατάλληλο χρόνο, είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, είτε είχε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημερωθεί πραγματικά και επίσημα για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε σε γνώση της προγραμματισμένης δίκης και είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη· ή

(ii) γνώριζε για την προγραμματισμένη δίκη και είχε δώσει εντολή σε δικηγόρο, τον οποίο διόρισε είτε το ίδιο το πρόσωπο, είτε το κράτος έκδοσης να το εκπροσωπήσει στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από το δικηγόρο στη δίκη∙ ή

(iii) αφού του επιδόθηκε η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, δήλωσε ρητά ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση ή δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε άλλο διαθέσιμο ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας· ή

(θ) η δικαστική απόφαση, και, ανάλογα με την περίπτωση, η απόφαση περί απόλυσης υπό όρους προβλέπει ιατρική ή θεραπευτική αγωγή, την οποία, παρά τις διατάξεις του εδάφιο (2) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, η Δημοκρατία δεν μπορεί να επιβλέψει· ή

(ι) το μέτρο αναστολής ή η εναλλακτική κύρωση έχει διάρκεια μικρότερη των έξι (6) μηνών· ή

(ια) η απόφαση σχετίζεται με ποινικό αδίκημα το οποίο σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο θεωρείται ότι τελέστηκε εν όλω ή εν μέρει εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας ή σε εξομοιούμενο προς αυτή τόπο.

(2) Απόφαση για αδικήματα που τελούνται εν μέρει στο έδαφος ή σε τόπο που εξομοιώνεται με το έδαφός της, βάσει της παραγράφου (ια) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή εκτέλεσης μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις με γνώμονα τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης και κυρίως με το εάν μείζον ή ουσιώδες τμήμα της επίδικης πράξης έλαβε χώρα στο κράτος έκδοσης.

(3) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (η), (θ), (ι) και (ια), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης, πριν αποφασίσει να αρνηθεί την αναγνώριση της δικαστικής απόφασης, και, ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, επικοινωνεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και της ζητεί να παράσχει αμελλητί, εφόσον απαιτείται, όλες τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες για να αποφασίσει.

(4) Όταν η αρμόδια αρχή εκτέλεσης έχει αποφασίσει να επικαλεσθεί λόγο άρνησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και ιδίως το λόγο που αναφέρεται στις παραγράφους (δ) ή (ια) του εδαφίου αυτού, δύναται μετά από συμφωνία με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης να αποφασισθεί ότι θα εποπτεύσει τα μέτρα αναστολής ή τις εναλλακτικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τη δικαστική απόφαση, και ανάλογα με την περίπτωση, με την απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη για τη λήψη οποιασδήποτε από τις αποφάσεις οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β) και ( γ) του εδάφιου (3) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

Προθεσμίες

14.(1) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης αποφασίζει, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της δικαστικής απόφασης, και, ανάλογα με την περίπτωση, της απόφασης αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, και της βεβαίωσης του εδάφιου (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, εάν θα την αναγνωρίσει ή όχι και αν θα αναληφθεί ή όχι η ευθύνη για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων. Μόλις η αρμόδια αρχή εκτέλεσης λάβει την απόφασή της, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως.

(2) Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να τηρήσει τις προθεσμίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, ενημερώνει αμέσως σχετικά, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, επεξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης και ορίζοντας το χρόνο που υπολογίζει ότι θα χρειασθεί για να εκδώσει την τελική της απόφαση.

Ισχύον δίκαιο

15.(1) Η εποπτεία και η εφαρμογή των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων διέπεται από το κυπριακό δίκαιο.

(2) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δύναται να εποπτεύει την εκπλήρωση της υποχρέωσης οικονομικής αποκατάστασης της ζημίας που προκύπτει από την παράγραφο (η) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, απαιτώντας από τον καταδικασθέντα να παρέχει απόδειξη της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος.

Δικαιοδοσία λήψης όλων των μεταγενέστερων αποφάσεων και ισχύον δίκαιο

16.(1) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης έχει δικαιοδοσία να λαμβάνει όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις που αφορούν ποινή με αναστολή, απόλυση υπό όρους, καταδίκη υπό όρους και εναλλακτική κύρωση, ιδίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς μέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση ή εφόσον ο καταδικασθείς τελέσει νέα αξιόποινη πράξη.

(2) Σε περίπτωση που ληφθεί πληροφορία από ή ενώπιον της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης, ότι ο καταδικασθείς παρέλειψε να συμμορφωθεί προς μέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση ή ότι έχει τελέσει νέα αξιόποινη πράξη, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δύναται να εκδώσει κλήση με την οποία να καλεί τον καταδικασθέντα να εμφανιστεί ενώπιόν της, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο που περιγράφεται στην κλήση.

(3) Σε περίπτωση που παραληφθεί γραπτή και ενόρκως επιβεβαιωμένη πληροφορία από ή τεθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης, ότι ο καταδικασθείς παρέλειψε να συμμορφωθεί προς μέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση ή ότι έχει τελέσει νέα αξιόποινη πράξη, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δύναται να εκδώσει ένταλμα για τη σύλληψή του.

(4) Αν η αρμόδια αρχή εκτέλεσης ενώπιον της οποίας ο καταδικασθείς εμφανίζεται ή προσάγεται με βάση τα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου, ικανοποιηθεί ότι ο καταδικασθείς παρέλειψε να συμμορφωθεί προς μέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση ή ότι έχει τελέσει νέα αξιόποινη πράξη, τότε δύναται να λάβει μεταγενέστερες αποφάσεις που περιλαμβάνουν κυρίως-

(α) την τροποποίηση των υποχρεώσεων ή μέτρων που προβλέπονται στο μέτρο αναστολής ή στην εναλλακτική κύρωση ή μεταβολή της διάρκειας της περιόδου αναστολής·

(β) την ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης για υφ’ όρον απόλυση· και

(γ) την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας, σε περίπτωση εναλλακτικής κύρωσης ή καταδίκης υπό όρους.

(5) Το κυπριακό δίκαιο εφαρμόζεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και σε όλες τις μεταγενέστερες συνέπειες της δικαστικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένης και της εκτέλεσης και, εφόσον απαιτείται, της προσαρμογής της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή του στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας.

(6) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δύναται να αρνηθεί να αναλάβει την ευθύνη που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Όταν πρόκειται για εναλλακτική κύρωση, στην οποία η δικαστική απόφαση δεν προβλέπει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη σχετική υποχρέωση ή όρο την επιβολή ποινής ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας·

(β) σε καταδίκη υπό όρους·

(γ) όταν η απόφαση αφορά πράξεις οι οποίες δεν συνιστούν αδίκημα κατά το κυπριακό δίκαιο, ανεξαρτήτως της περιγραφής ή των συστατικών τους στοιχείων.

(7) Όταν η αρχή εκτέλεσης εφαρμόζει τις πρόνοιες του εδάφιου (6) του παρόντος άρθρου, και θεωρεί ότι επιβάλλεται η λήψη μεταγενέστερης απόφασης, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (β) ή (γ) του εδάφιου (4) του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζει τη δικαιοδοσία εκ νέου στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης χωρίς να επηρεάζεται η υποχρέωση της αρμόδια αρχής εκτέλεσης για αναγνώριση της δικαστικής απόφασης, και, ανάλογα με την περίπτωση, της απόφασης αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, ούτε η υποχρέωση λήψης χωρίς καθυστέρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την εποπτεία του μέτρου αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης.

Διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων αρχών

17. Όταν και εφόσον ενδείκνυται, οι αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται με σκοπό τη διευκόλυνση της ομαλής και αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων αρχών όταν η Δημοκρατία είναι αρμόδια για τη λήψη όλων των περαιτέρω αποφάσεων

18.(1) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως, για όλες τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν-

(α) την τροποποίηση των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων·

(β) την ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή την ανάκληση της απόφασης για υπό όρους απόλυση·

(γ) την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας λόγω μη συμμόρφωσης με μέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση·

(δ) την εκπνοή των μέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης.

(2) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης, μετά την παραλαβή της δικαστικής απόφασης, και, ανάλογα με την περίπτωση, της απόφασης αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, μαζί με τη βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που της ζητηθεί, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, για τη μέγιστη προβλεπόμενη από το κυπριακό δίκαιο διάρκεια στέρησης της ελευθερίας για το αδίκημα για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση και η οποία θα μπορεί να επιβληθεί στον καταδικασθέντα σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων.

(3) Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ενημερώνει αμέσως εγγράφως την αρμόδια αρχή εκτέλεσης, σχετικά με τις περιστάσεις ή τα πορίσματα που κατά την κρίση της μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη μιας ή περισσότερων από τις αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

Υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων αρχών όταν το κράτος έκδοσης είναι αρμόδιο για τη λήψη μεταγενέστερων αποφάσεων

19.(1) Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτος έκδοσης είναι αρμόδια για τη λήψη μεταγενέστερων αποφάσεων όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης, της κοινοποιεί αμέσως-

(α) τυχόν πόρισμα, το οποίο ενδέχεται να συνεπάγεται ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης για απόλυση υπό όρους·

(β) τυχόν πόρισμα, το οποίο ενδέχεται να συνεπάγεται επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας·

(γ) οποιαδήποτε άλλα γεγονότα και περιστάσεις που η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ζητεί να της παρασχεθούν και που της είναι απαραίτητα ώστε να μπορέσει να λάβει τις μεταγενέστερες αποφάσεις, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο.

(2) Όταν η αρμόδια αρχή εκτέλεσης κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταδικασθέντος με μέτρο αναστολής ή με εναλλακτική κύρωση.

(3) Για την κοινοποίηση των πορισμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδάφιου (1) του παρόντος άρθρου, καθώς και την κοινοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) αυτού, χρησιμοποιείται η βεβαίωση που περιέχεται στο Παράρτημα IΙ της Απόφασης-Πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ, ενώ για την κοινοποίηση των ευρημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδάφιου (1) του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιείται οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως, συμπεριλαμβανομένου, αν είναι δυνατόν, του εντύπου που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης-Πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ, το οποίο πρέπει να είναι υπογραμμένο και πιστοποιημένο από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(4) Εάν, δυνάμει του εθνικού δικαίου του κράτους έκδοσης, απαιτείται η ακρόαση του καταδικασθέντος ενώπιον δικαστηρίου πριν ληφθεί απόφαση όσον αφορά την καταδίκη, η απαίτηση αυτή είναι δυνατόν να καλύπτεται με την εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, της διαδικασίας η οποία προβλέπεται στις πράξεις διεθνούς δικαίου ή δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν τη χρήση εικονοδιάσκεψης για την ακρόαση προσώπων.

(5) Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή εκτέλεσης για όλες τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν-

(α) την ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή της απόφασης για απόλυση υπό όρους·

(β) την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας, όταν το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνεται στη δικαστική απόφαση·

(γ) την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας, όταν το εν λόγω μέτρο δεν περιλαμβάνεται στη δικαστική απόφαση·

(δ) την εκπνοή των μέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης.

Ενημέρωση από την αρμόδια αρχή εκτέλεσης σε όλες τις περιπτώσεις

20. Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμελλητί εγγράφως την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για τη λήψη της δικαστικής απόφασης, και, ανάλογα με την περίπτωση, της απόφασης αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, και για τη διαβίβαση της στην αρμόδια αρχή ώστε να ληφθούν τα επακόλουθα μέτρα σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(β) για την αδυναμία εκτέλεσης της ποινής λόγω μη εντοπισμού του κατάδικου στο έδαφος της Δημοκρατίας και της συνακόλουθης μη υποχρέωσης προς επόπτευση της εκτέλεσης οποιωνδήποτε μέτρων αναστολής ή εναλλακτικών κυρώσεων·

(γ) για την τελεσίδικη απόφαση σχετικά με την αναγνώριση της δικαστικής απόφασης και, ανάλογα με την περίπτωση, της απόφασης αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους και σχετικά με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων·

(δ) για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη μη αναγνώριση της δικαστικής απόφασης, και, ανάλογα με την περίπτωση, της απόφασης αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, και με την μη ανάληψη της ευθύνης για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου μαζί με έκθεση που επεξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή·

(ε) για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την προσαρμογή των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Νόμου μαζί με έκθεση που επεξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή·

(στ) για οποιαδήποτε απόφαση αμνηστίας ή χάριτος η οποία οδηγεί στη μη εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Νόμου μαζί με έκθεση που επεξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή·

Αμνηστία ή χάρη και αναθεώρηση της δικαστικής απόφασης

21. Η τέταρτη παράγραφος του Άρθρου 53 του Συντάγματος εφαρμόζεται στις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Νόμου, ως εάν οι αποφάσεις αυτές να αφορούσαν μέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από δικαστήριο της Δημοκρατίας.

Λήξη της δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας

22.(1) Σε περίπτωση που ο καταδικασθείς εξαφανισθεί ή δεν έχει πλέον τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης μπορεί να αναπέμπει τη δικαιοδοσία της εποπτείας των μέτρων αναστολής και της επιβολής των εναλλακτικών κυρώσεων και κάθε περαιτέρω απόφασης σχετικά με τη δικαστική απόφαση. στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(2) Σε περίπτωση που διεξαχθεί στο κράτος έκδοσης νέα ποινική διαδικασία κατά του ενδιαφερόμενου, η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης δύναται να καλέσει την αρμόδια αρχή εκτέλεσης να αναπέμψει στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης τη δικαιοδοσία, όσον αφορά την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς και κάθε περαιτέρω απόφασης σχετικά με τη δικαστική απόφαση και η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δύναται να αναπέμψει τη δικαιοδοσία αυτή στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(3) Όταν, κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η δικαιοδοσία αναπέμπεται στο κράτος έκδοσης, η αρμόδια αρχή του κράτους αυτού αναλαμβάνει εκ νέου τη δικαιοδοσία αυτήν:

Νοείται ότι για την περαιτέρω εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια και το βαθμό συμμόρφωσης προς τα μέτρα αναστολής ή τις εναλλακτικές κυρώσεις στη Δημοκρατία, καθώς και τις τυχόν αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την αρμόδια αρχή εκτέλεσης σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου.

Εκτέλεση απόφασης αρμόδιας αρχής έκδοσης της Δημοκρατίας σε άλλο κράτος μέλος

23. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έκδοσης διαβιβάζει απόφασή της σε άλλο κράτος μέλος περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις της Απόφασης-Πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ:

(α) Παράγραφοι (1) και (2) του Άρθρου 5∙

(β) παράγραφοι (1), (2), (3), (4), (5) και (6) του Άρθρου 6∙

(γ) άρθρο 7∙

(δ) άρθρο 15∙

(ε) παράγραφος (3) του Άρθρου 16∙

(στ) παράγραφοι (4) και (5) του Άρθρου 17

(ζ) άρθρο 19∙

(η) παράγραφοι (2) και (3) του Άρθρου 20∙

(θ) άρθρο 21·

(ι) άρθρο 22.

Γλωσσική διατύπωση βεβαίωσης

24. Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, βεβαίωση πρέπει να είναι διατυπωμένη είτε στην Ελληνική, είτε και στις δύο επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, είτε στην Αγγλική.

Έξοδα

25. Τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου βαρύνουν τη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των εξόδων που προέκυψαν αποκλειστικά στην επικράτεια του κράτους έκδοσης.

Διαδικαστικοί Κανονισμοί

26. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.