Κεφάλαιο Δ - Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έλαβε άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία

23. [Διαγράφηκε]
Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έλαβε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος

24. [Διαγράφηκε]