Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έλαβε άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία

23. [Διαγράφηκε]