Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έλαβε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος

24. [Διαγράφηκε]