Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έλαβε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος

24.-(1) Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, που έλαβε και διατηρεί άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους καταγωγής άλλου από τη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζει το κράτος μέλος καταγωγής για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 3 έως 7 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, δύναται να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα και να παρέχει υπηρεσίες πληρωμής στη Δημοκρατία είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, στην έκταση που η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και η παροχή υπηρεσιών πληρωμών καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του.

(2) Oι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιούν στην ΥΕΑΣΕ, εάν το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με νομοθεσία αντίστοιχη με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, στην Κεντρική Τράπεζα τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος∙

(β) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διαχείριση του υποκαταστήματος στη Δημοκρατία∙

(γ) την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος στη Δημοκρατία∙

(δ) το είδος των δραστηριοτήτων που το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να ασκεί στη Δημοκρατία∙ και

(ε) τηρουμένων των αναλογιών, τις πληροφορίες των προηγούμενων παραγράφων σε σχέση με αντιπροσώπους μέσω των οποίων το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία και σε σχέση με πρόσωπα μέσω των οποίων το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να διανέμει και να εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήμα στη Δημοκρατία.

(3) Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που προβλέπεται στο παρόν άρθρο:

(α) δε δύναται να αρχίσει να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα ή να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία πριν από την κοινοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (2),

(β) δε δύναται να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία μέσω αντιπροσώπου η εγγραφή του οποίου στο αντίστοιχο δημόσιο μητρώο κράτους μέλους καταγωγής έχει ανακληθεί,

(γ) δε δύναται να συνεχίσει να διανέμει ή να εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήμα στη Δημοκρατία μέσω προσώπου για το οποίο έχει εκφράσει την αντίθεσή της η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

(4) Τα άρθρα 6 έως 23 δεν εφαρμόζονται επί των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, με εξαίρεση τα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 15 και το άρθρο 21. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8 πληροφορίες για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος για τα οποία τηρήθηκε η διαδικασία του παρόντος άρθρου. Η ΥΕΑΣΕ ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα για κάθε περίπτωση όπου η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αρμοδιότητας της ΥΕΑΣΕ.