Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έλαβε άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία

23.-(1)(α) Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και επιθυμεί να εκδώσει ηλεκτρονικό χρήμα ή να παράσχει υπηρεσίες πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στην Αρμόδια Αρχή παρέχοντας όσα στοιχεία η Αρμόδια Αρχή ήθελε ορίσει με οδηγία της.

(β) Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δεν επιτρέπεται να παρέχει σε άλλο κράτος μέλος υπηρεσίες πληρωμών τις οποίες δεν καλύπτει η άδεια λειτουργίας του.

(2) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβή τους:

(α) την επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος∙

(β) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διαχείριση του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής∙

(γ) την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής∙ και

(δ) το είδος των δραστηριοτήτων που το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να ασκεί στο κράτος μέλος υποδοχής.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δεν εγκρίνει τη δημιουργία υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής προτού διαβουλευθεί με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και λάβει υπόψη της γνώμη τους, ιδίως επί του αν σε συνδυασμό με τη δημιουργία του υποκαταστήματος επιχειρείται ή έχει διαπραχθεί ή έχει επιχειρηθεί χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επί του αν ενδέχεται η δημιουργία του υποκαταστήματος να αυξήσει τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η Αρμόδια Αρχή δεν εγκρίνει τη δημιουργία υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια που η Αρμόδια Αρχή ήθελε ορίσει με οδηγία της.

(4)Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δεν δύναται να αρχίσει να ασκεί δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής πριν από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) και, σε περίπτωση δημιουργίας υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής, την εγγραφή του υποκαταστήματος στο μητρώο του άρθρου 8:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή δύναται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 32 να απαγορεύει στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος.

(5) Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και επιθυμεί να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα ή να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Αρχή.

(6) Η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει επί της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (5) εφαρμόζοντας κατ΄ αναλογία τα κριτήρια που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 19 και του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και αφού λάβει υπόψη της τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις της τρίτης χώρας και τυχόν δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

(7)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εγκρίνει την αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (5) υπό όρους που κρίνει σκόπιμο να επιβάλει και, μετά την έγκριση, να τροποποιεί ή να ανακαλεί αυτούς τους όρους ή να επιβάλλει νέους όρους:

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 32 να απαγορεύει στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος.