ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Φόρος χωρητικότητας πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων

9.-(1) Επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(α) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, μετά την καταμέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κυπριακού πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί μηχανισμούς–εξοπλισμούς για την περιβαλλοντική διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το ποσό του επιβαλλόμενου φόρου χωρητικότητας που οφείλεται από τον πλοιοκτήτη, σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, δύναται να μειωθεί μέχρι και τριάντα τις εκατόν (30%):

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη μείωση του επιβαλλόμενου φόρου, καθώς και το επίπεδο της σχετικής μείωσης δύναται να καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο τρόπος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών καθορίζεται με Γνωστοποίηση. Κατά τον υπολογισμό του πληρωτέου φόρου χωρητικότητας, κλάσμα του μήνα λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

(3) Σε περίπτωση προσωρινής νηολόγησης του πλοίου ως κυπριακό πλοίο, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περίοδο 6 μηνών. Εφόσον επακολουθήσει η οριστική νηολόγηση του πλοίου, κατά το χρόνο της οριστικής νηολόγησης επιβάλλεται και εισπράττεται ο οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας μέχρι του τέλους του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου. Σε περίπτωση καταβολής φόρου χωρητικότητας ή οποιωνδήποτε ποσών πέραν του οφειλόμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό κρατείται και καταλογίζεται προς εξόφληση μελλοντικών οφειλών φόρου χωρητικότητας του πλοίου, εφόσον συναινεί προς τούτο ο πλοιοκτήτης.

Σε περίπτωση παράτασης της προσωρινής νηολόγησης για περαιτέρω περίοδο 3 μηνών, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περαιτέρω περίοδο 3 μηνών.

(4) Σε περίπτωση της απ' ευθείας οριστικής νηολόγησης του πλοίου, επιβάλλεται και εισπράττεται ο φόρος χωρητικότητας που αναλογεί στο μη εκπνεύσαν μέρος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου.

(5) Επί πλοίων αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο, επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης και δεν επιστρέφεται έστω και αν το καθεστώς τερματισθεί ενωρίτερα.

(6) Επί κυπριακών πλοίων υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό νηολόγιο, επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει τα καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης. Σε περίπτωση που το πλοίο διαγραφεί από το Κυπριακό Νηολόγιο πριν τερματισθεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης, το μέρος εκείνο του φόρου χωρητικότητας που αναλογεί στο μετά τη διαγραφή και μέχρι τον τερματισμό του καθεστώτος της παράλληλης νηολόγησης διάστημα δεν επιστρέφεται.

(7) Σε περίπτωση διαγραφής του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο πριν εκπνεύσει το έτος για το οποίο καταβλήθηκε φόρος χωρητικότητας, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.

(8) Πιστοποιητικό νηολόγησης, οριστικής, προσωρινής ή παράλληλης, δεν εκδίδεται πριν καταβληθεί ο κατά το παρόν άρθρο οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας.

Επιπρόσθετη επιβάρυνση σε περίπτωση υπερημερίας στη καταβολή φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, οφειλές, κ.λ.π.

10.-(1) Σε περίπτωση υπερημερίας περί την καταβολή φόρου χωρητικότητας οφειλόμενου κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, το πλοίο υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση κατά δέκα εκατοστά (10%) ετησίως επί του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας για κάθε έτος της καθυστέρησης ή μέρος αυτού, μέχρι την τελική αποπληρωμή του οφειλόμενου φόρου.

(2) Πληρωμές που ενεργούνται προς εξόφληση οφειλών δυνάμει του παρόντος Νόμου καταλογίζονται προς αποπληρωμή οφειλών κατά σειρά που έχουν καταστεί πληρωτέες.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισμού, κυπριακών πλοίων

11.-(1) Σε περίπτωση παροπλισμού κυπριακού πλοίου, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, για συνεχή περίοδο 3 τουλάχιστο μηνών, ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 οφειλόμενος από τον πλοιοκτήτη φόρος χωρητικότητας, είναι ίσος με 25 εκατοστά (25%) των συντελεστών φόρου χωρητικότητας που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, για όσο διάστημα το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο, νοουμένου ότι υποβληθεί πιστοποιητικό παροπλισμού που εκδόθηκε είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της Δημοκρατίας είτε από προξενικό υπάλληλο αυτής είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της χώρας όπου το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο.

(2) Το πιστοποιητικό παροπλισμού βεβαιώνει το γεγονός και τη διάρκεια του παροπλισμού και υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή -

(α) εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού· και

(β) εντός 6 μηνών από την τελευταία ημέρα της περιόδου παροπλισμού του πλοίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό παροπλισμού του πλοίου.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής δεν αποδέχεται -

(α) εκπρόθεσμα υποβαλλόμενο πιστοποιητικό παροπλισμού∙ και

(β) πιστοποιητικό παροπλισμού που υποβάλλεται μετά τη μεταβίβαση της κυριότητας ή τη διαγραφή του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο, αν η περίοδος παροπλισμού στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβίβασης ή διαγραφής του πλοίου, εκτός αν δηλωθεί το γεγονός του παροπλισμού πριν τη μεταβίβαση ή τη διαγραφή και προσκομιστεί το πιστοποιητικό σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της οικείας πράξεως.

Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παύσης λειτουργίας κυπριακών πλοίων , λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, κ.λ.π.

12. Οι πρόνοιες του άρθρου 11 εφαρμόζονται , τηρουμένων των αναλογιών, σε πλοία που δε βρίσκονται σε λειτουργία για περίοδο τουλάχιστο 3 μηνών λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, ένοπλης ληστείας ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι λεπτομέρειες για τα έγγραφα που θα απαιτούνται καθορίζονται με Γνωστοποίηση.