ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

34. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Κατάργηση

35. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, το Μέρος IV των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμων του 2003 μέχρι 2006 και οι περί της Σύναψης Συ΅βάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών) Κανονισμοί του 2003 καταργούνται:

Νοείται ότι, τα τέλη που καθορίστηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 58 του Μέρους IV του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003, το οποίο καταργείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι καθορίστηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και συνεχίζουν να υφίστανται έως ότου αντικατασταθούν με νέα τέλη τα οποία καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές Διατάξεις

36. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς προσφυγές, οι οποίες ασκήθηκαν πριν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα οποιουδήποτε δικαιώματος το οποίο απόκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.