ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ - ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Προθεσμίες άσκησης προσφυγής με αίτημα την κήρυξη σύμβασης ανενεργού

26.-(1) Προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με αίτημα την κήρυξη συναφθείσας σύμβασης ως ανενεργού, η οποία στοιχειοθετείται με επίκληση οποιουδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27, ασκείται πριν από την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία:

(α)(i) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Νόμου 11(Ι)/2017, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση παραχώρησης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςˑ ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του Νόμου 11(Ι)/2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου˙

(β)(i) η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Νόμου 73(Ι)/2016, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη δημόσια σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 54 του Νόμου 73(Ι)/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρου·

(β1)(i) ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του Νόμου 140(Ι)/2016, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή

(ii) ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 71 του Νόμου 140(Ι)/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρουˑ

(γ)(i) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε απόφαση ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 31(3), 32 και 33 του Νόμου 173(Ι)/2011, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36 του Νόμου 173(Ι)/2011, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του ιδίου άρθρου.

(1Α)  Η δυνατότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 23.

(2) Στις περιπτώσεις συμβάσεων που έχουν ανατεθεί ή συναφθεί παράνομα κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27, όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η προσφυγή ασκείται πριν από την πάροδο έξι (6) μηνών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνήφθη η σύμβαση.

Προϋποθέσεις κήρυξης παράνομα συναφθείσας σύμβασης ανενεργού

27. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 28 και 29, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 και 20, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών με απόφασή της αναφορικά με προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 26 κηρύσσει συναφθείσα σύμβαση ανενεργό, εάν διαπιστώσει ότι η σύμβαση αυτή:

(α) έχει ανατεθεί χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς αυτό να επιτρέπεται από την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία· ή

(β)(i) έχει συναφθεί ενόσω εκκρεμούσε προσφυγή με βάση το άρθρο 19 ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εναντίον της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για ανάθεση της σύμβασης και προτού παρέλθουν τα χρονικά περιθώρια που παρέχονται από το άρθρο 24 στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για την έκδοση απόφασης αναφορικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων· ή

(ii) έχει συναφθεί ενόσω ευρίσκονται σε ισχύ προσωρινά μέτρα που αναστέλλουν την ανάθεση ή την υπογραφή της σύμβασης· ή

(iii) έχει συναφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 22 του Νόμου· ή

(iv) έχει συναφθεί χωρίς και/ή πριν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες ή υποψήφιοι, ως ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 21, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21,

όταν η παράβαση κατά τα διαλαμβανόμενα στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (iv) επηρέασε τις πιθανότητες του προσφέροντος ή του υποψήφιου που ασκεί την προσφυγή να του ανατεθεί η σύμβαση και εφόσον η παράβαση αυτή συνδυάζεται με παράβαση της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Δυνατότητα μη κήρυξης σύμβασης ανενεργού. Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος

28.-(1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να μην κηρύξει ανενεργό σύμβαση που έχει ανατεθεί παράνομα για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 27, εάν διαπιστώσει ότι επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης:

Νοείται ότι, τα οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται άμεσα με τη σύμβαση δεν συνιστούν επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος. Τα συμφέροντα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης, τα έξοδα λόγω της κίνησης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, τα έξοδα λόγω αλλαγής του οικονομικού φορέα ο οποίος εκτελεί τη σύμβαση και τα έξοδα των νομικών υποχρεώσεων λόγω της κήρυξης της σύμβασης ως ανενεργού:

Νοείται, περαιτέρω, ότι, η ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων μιας σύμβασης θεωρείται ως επιτακτικός λόγος, εφόσον σε εξαιρετικές περιστάσεις το ανενεργό θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες.

(2) Το κείμενο όλων των αποφάσεων, τις οποίες λαμβάνει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (1) κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 27

29.-(1) Δεν συντρέχει περίπτωση κήρυξης του ανενεργού της σύμβασης βάσει της παραγράφου (α) του άρθρου 27, εφόσον:

(α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αποδείξει ότι η ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επιτρεπτή σύμφωνα με την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, και

(β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, ανάλογα με την περίπτωση, δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόθεσή της/του να συνάψει τη σύμβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία δημοσίευση περιείχε τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(i)τo όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα·

(ii)την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης·

(iii)την αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(iv)το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου ελήφθη μια απόφαση ανάθεσης μιας σύμβασης· και,

(v)οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, και

(γ) η σύμβαση δεν έχει συναφθεί πριν από τη λήξη προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης που περιγράφεται στη παράγραφο (β).

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 27 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίαπλαίσιο και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του Νόμου 173(Ι)/2011 ή βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών και εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 31 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή στις διατάξεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 46 του Νόμου 140(Ι)/2016, εφόσον-

(α) Ο αναθέτων φορέας ή η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες τη ληφθείσα απόφαση ανάθεσης με σύνοψη των σχετικών λόγων, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, και

(β) η σύμβαση δεν έχει συναφθεί πριν από την εκπνοή των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 22.

Συνέπειες κήρυξης της σύμβασης ανενεργού

30. Η κήρυξη του ανενεργού της σύμβασης δυνατό να έχει αναδρομική ισχύ. Όπου η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφασίζει τη μη αναδρομική ισχύ της απόφασης κήρυξης της σύμβασης ανενεργού, το ανενεργό της σύμβασης περιορίζεται σε ακύρωση των υποχρεώσεων που δεν έχουν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης της σύμβασης ανενεργού.

Επιβολή κυρώσεων

31.-(1) Όταν η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει, με απόφασή της σε προσφυγή, ότι σύμβαση συνήφθη παράνομα για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 27, ανεξαρτήτως του αν αποφασίζει να κηρύξει τη σύμβαση αυτή ανενεργό ή αν, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28, αποφασίζει να μην κηρύξει τη σύμβαση ανενεργό, επιβάλλει οποιαδήποτε από τις κυρώσεις που αναφέρονται πιο κάτω ή συνδυασμό των κυρώσεων αυτών, όπως, κρίνει κατάλληλο:

(α) διοικητικό πρόστιμο, πληρωτέο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, το ποσό του οποίου καθορίζεται στην απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής για την επιβολή της κύρωσης αυτής∙

(β) τη σύντμηση της διάρκειας της σύμβασης, σε έκταση που καθορίζεται στην απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής για την επιβολή της κύρωσης αυτής.

(2) (α) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1), για την επιλογή των κυρώσεων που θα επιβληθούν, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών -

(i) συνυπολογίζει όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας της παράβασης, της συμπεριφοράς της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και του βαθμού στον οποίο η σύμβαση παραμένει σε ισχύ∙

(ii) λαμβάνει υπόψη ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(3) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης και κατατίθεται στο Λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.