ΜΕΡΟΣ ΙI ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Διαδικασία ανακοίνωσης για απόφαση ή πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης

6.-(1) Πριν τη λήψη απόφασης προς διενέργεια δημόσιας πρότασης, ο προτείνων συμμορφώνεται με την παράγραφο (στ) του άρθρου 5, βεβαιώνεται ότι η απόφασή του για τη διενέργεια της δημόσιας πρότασης είναι οριστική και ανακοινώνει την απόφασή του μόνον εφόσον εύλογα πιστεύει ότι είναι σε θέση να διενεργήσει την πρόταση.

(2) Ο προτείνων ανακοινώνει αμέσως τη διενέργεια δημόσιας πρότασης -

(α) όταν αποφασίσει οριστικά· ή

(β) όταν αποκτά τίτλους στην υπό εξαγορά εταιρεία και λόγω της απόκτησης αυτής εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

(3) Αμέσως μετά την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης, τα συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος πληροφορούν σχετικά τους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή, ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό.

(4) Ο προτείνων ανακοινώνει αμέσως τυχόν πρόθεσή του προς διενέργεια δημόσιας πρότασης, πριν την ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης-

(α) όταν πριν προσεγγίσει την υπό εξαγορά εταιρεία ή μετόχους αυτής, για σκοπούς συζήτησης ενδεχόμενης εξαγοράς, το θέμα διαρρεύσει· ή

(β) όταν το γεγονός ότι μελετά το ενδεχόμενο υποβολής δημόσιας πρότασης καθίσταται η ενδέχεται να καταστεί γνωστό σε μεγάλο αριθμό προσώπων, με πιθανότητα διαρροής του.

(5) Πριν την ανακοίνωση της πρόθεσής του για διενέργεια δημόσιας πρότασης, ο προτείνων διαβουλεύεται με την Επιτροπή αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που αυτή θα του επιβάλει για την υποβολή της οριστικής του απόφασης.

(6) Στην περίπτωση του εδαφίου (5), η Επιτροπή θέτει προθεσμία, κατά τη λήξη της οποίας ο προτείνων -

(α) ανακοινώνει την οριστική του απόφαση για διενέργεια δημόσιας πρότασης, η οποία δύναται να τελεί υπό οποιεσδήποτε αιρέσεις δεν έχουν πληρωθεί κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την ανακοίνωση της πρόθεσής του μέχρι την ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης, ή

(β) όπου εφαρμόζεται το εδάφιο (1) του άρθρου 8, ανακοινώνει ότι δεν προτίθεται να διενεργήσει δημόσια πρόταση και αναφέρει την αιτιολογία της απόφασής του.

(7) Η Επιτροπή, κατά τη λήψη της απόφασής της αναφορικά με την προθεσμία που θέτει στον προτείνοντα για τη λήψη και ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης, λαμβάνει υπόψη τις αιρέσεις στις οποίες υπόκειται η πρόθεση του προτείνοντος, εν πάση δε περιπτώσει η προθεσμία που θέτει δε δύναται να είναι μεγαλύτερη των εξήντα ημερών.

(8) Σε περίπτωση που ο προτείνων, ο οποίος ανακοινώνει πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης, λάβει γνώση για την ικανοποίηση ή μη οποιωνδήποτε αιρέσεων στις οποίες υπόκειται η πρόθεσή του πριν τη λήξη της προθεσμίας που θέτει η Επιτροπή, ανακοινώνει αμέσως και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα που λαμβάνει γνώση του γεγονότος, την οριστική του απόφαση για τη διενέργεια ή μη δημόσιας πρότασης, ανάλογα με την περίπτωση.

(9) Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την ύπαρξη πρόθεσης διενέργειας δημόσιας πρότασης, ο προτείνων οφείλει ανάλογα με την περίπτωση, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης, να -

(α) συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων του για την έκδο ση των νέων τίτλων οι οποίοι προσφέρονται ως αντάλλαγμα,

(β) υποβάλει κάθε απαιτούμενη αίτηση για τη λήψη των σχετικών διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων από άλλες αρμόδιες αρχές,

(γ) προβεί στην έναρξη του σχετικού νομικού ή οικονομικού ελέγχου, και

(δ) καταβάλει γενικά κάθε λογική προσπάθεια ώστε να βεβαιωθεί ότι λήφθηκαν όλα τα δέοντα μέτρα για την έναρξη κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για την ικανοποίηση των σχετικών αιρέσεων.

(10) Η Επιτροπή με οδηγία της ορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει το περιεχόμενο των ανακοινώσεων για την οριστική απόφαση και την πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης.

(11) Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά σε υποχρέωση ανακοίνωσης της απόφασης διενέργειας δημόσιας πρότασης, για σκοπούς υπολογισμού οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος, ο χρόνος υπολογισμού αρχίζει από την έκδοση της πρώτης ανακοίνωσης, είτε ήταν αυτή της πρόθεσης είτε ήταν αυτή της οριστικής απόφασης.

Τρόπος ανακοίνωσης πληροφοριών

7.-(1) Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπου αναφέρεται η υποχρέωση ανακοίνωσης, αυτή γίνεται από το πρόσωπο που προβαίνει σε αυτήν με ταυτόχρονη ανακοίνωση στους πιο κάτω:

(α) στην οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία όπου είναι εισηγμένοι οι τίτλοι, η οποία οργανωμένη αγορά την καταχωρεί άμεσα στον ιστοχώρο της·

(β) στην Επιτροπή·

(γ) στον ιστοχώρο του προσώπου που ανακοινώνει, νοουμένου ότι διατηρεί τέτοιο·

(δ) εάν η ανακοίνωση γίνεται από τον προτείνοντα, στους εκπροσώπους του προσωπικού του ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό, και στο συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας·

(ε) εάν η ανακοίνωση γίνεται από την υπό εξαγορά εταιρεία, στους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό, και στο συμβούλιο του προτείνοντα.

(2) Σε περίπτωση όπου πληροφορίες προορίζονται να δημοσιευτούν με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, το πρόσωπο που προβαίνει στη δημοσίευση, τις ανακοινώνει προηγουμένως στην οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας όπου οι τίτλοι είναι εισηγμένοι και στην Επιτροπή, ώστε η επίσημη ανακοίνωση να γίνει το ταχύτερο δυνατό και να προηγηθεί της δημοσίευσής τους.

(3) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει τις διατάξεις οι οποίες διέπουν την ενημέρωση, τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους και τη συναπόφαση με το προσωπικό του προτείνοντος και της υπό εξαγορά εταιρείας και οι οποίες περιέχονται -

(α) στον περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμο·

(β) στον περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμο·

(γ) στον περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμο· και

(δ) στον περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτούμενων Νόμο.

Ανάκληση ή απόσυρση ανακοίνωσης δημόσιας πρότασης

8.-(1) Ανακοίνωση για την ύπαρξη πρόθεσης διενέργειας δημόσιας πρότασης που καθίσταται δημόσια γνωστή, κατά το άρθρο 6, δεσμεύει τον προτείνοντα και δεν επιτρέπεται να την ανακαλέσει ή αποσύρει, εκτός-

(α) όπου -

(i) η αντιπαροχή που προτείνεται στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης περιλαμβάνει την ανταλλαγή με νέους τίτλους του προτείνοντος, και

(ii) για την έκδοση ή παραχώρηση των τίτλων αυτών απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων του προτείνοντος, και

(iii) η γενική συνέλευση των μετόχων του προτείνοντος αρνείται να εγκρίνει την έκδοση ή παραχώρηση των νέων αυτών τίτλων·

(β) σε περίπτωση μη χορήγησης οποιασδήποτε τυχόν αναγκαίας διοικητικής άδειας ή έγκρισης προς απόκτηση των τίτλων που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας πρότασης και ιδιαίτερα της τυχόν απαιτούμενης προς τούτο έγκρισης δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την προστασία του ανταγωνισμού·

(γ) σε περίπτωση μη πλήρωσης οποιασδήποτε άλλης αίρεσης υπό την οποία τελεί η δημόσια πρόταση και η οποία αναφέρεται ρητά στη σχετική ανακοίνωση για την πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης·

(δ) σε περίπτωση που ο προτείνων κρίνει ότι δεν ικανοποιήθηκε αίρεση, η ικανοποίηση της οποίας υπόκειτο στη διακριτική του ευχέρεια· ή

(ε) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην της περίπτωσης της οικονομικής αδυναμίας του προτείνοντος, ως αποτέλεσμα της οποίας η δημόσια πρόταση δε δύναται να υλοποιηθεί, για λόγους άσχετους με τη βούληση των μερών της πρότασης, εφόσον η ύπαρξη της περίπτωσης αυτής διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Ανακοίνωση για την οριστική απόφαση διενέργειας δημόσιας πρότασης που καθίσταται δημόσια γνωστή, κατά το άρθρο 6, δεσμεύει τον προτείνοντα και δεν επιτρέπεται να την ανακαλέσει ή αποσύρει, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή.

Περιορισμοί μετά την ανακοίνωση δημόσιας πρότασης

9. Με εξαίρεση την περίπτωση παροχής έγκρισης από την Επιτροπή, κατά την απόλυτη κρίση της και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο προτείνων ανακοινώσει ότι δε θα προβεί στη διενέργεια δημόσιας πρότασης, είτε μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής του είτε μετά την ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης, τόσο στον ίδιο όσο και στα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, απαγορεύεται εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης, να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να ανακοινώνουν δημόσια πρόταση ή πιθανή δημόσια πρόταση αναφορικά με τους τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας, περιλαμβανομένης μερικής δημόσιας πρότασης που θα είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν τίτλους σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) των τίτλων με δικαιώματα ψήφου στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(β) να αποκτούν τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας σε ποσοστό τέτοιο που θα τους καθιστούσε υπόχρεους να διενεργήσουν δημόσια πρόταση κατά το άρθρο 13·

(γ) να αποκτούν τίτλους ή να εξασφαλίζουν αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων σχετικά με τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίοι, θα τους παρείχαν συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας·

(δ) να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση που να υποδηλοί ή επιβεβαιώνει την πιθανότητα διενέργειας δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(ε) να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά με πιθανή υποβολή δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία, οι οποίες είναι πιθανό να διαρρεύσουν πέραν του στενού κύκλου των προσώπων που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις εν λόγω ενέργειες.