Τρόπος ανακοίνωσης πληροφοριών

7.-(1) Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπου αναφέρεται η υποχρέωση ανακοίνωσης, αυτή γίνεται από το πρόσωπο που προβαίνει σε αυτήν με ταυτόχρονη ανακοίνωση στους πιο κάτω:

(α) στην οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία όπου είναι εισηγμένοι οι τίτλοι, η οποία οργανωμένη αγορά την καταχωρεί άμεσα στον ιστοχώρο της·

(β) στην Επιτροπή·

(γ) στον ιστοχώρο του προσώπου που ανακοινώνει, νοουμένου ότι διατηρεί τέτοιο·

(δ) εάν η ανακοίνωση γίνεται από τον προτείνοντα, στους εκπροσώπους του προσωπικού του ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό, και στο συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας·

(ε) εάν η ανακοίνωση γίνεται από την υπό εξαγορά εταιρεία, στους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό, και στο συμβούλιο του προτείνοντα.

(2) Σε περίπτωση όπου πληροφορίες προορίζονται να δημοσιευτούν με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, το πρόσωπο που προβαίνει στη δημοσίευση, τις ανακοινώνει προηγουμένως στην οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας όπου οι τίτλοι είναι εισηγμένοι και στην Επιτροπή, ώστε η επίσημη ανακοίνωση να γίνει το ταχύτερο δυνατό και να προηγηθεί της δημοσίευσής τους.

(3) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει τις διατάξεις οι οποίες διέπουν την ενημέρωση, τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους και τη συναπόφαση με το προσωπικό του προτείνοντος και της υπό εξαγορά εταιρείας και οι οποίες περιέχονται -

(α) στον περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμο·

(β) στον περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμο·

(γ) στον περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμο· και

(δ) στον περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτούμενων Νόμο.