Ανάκληση ή απόσυρση ανακοίνωσης δημόσιας πρότασης

8.-(1) Ανακοίνωση για την ύπαρξη πρόθεσης διενέργειας δημόσιας πρότασης που καθίσταται δημόσια γνωστή, κατά το άρθρο 6, δεσμεύει τον προτείνοντα και δεν επιτρέπεται να την ανακαλέσει ή αποσύρει, εκτός-

(α) όπου -

(i) η αντιπαροχή που προτείνεται στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης περιλαμβάνει την ανταλλαγή με νέους τίτλους του προτείνοντος, και

(ii) για την έκδοση ή παραχώρηση των τίτλων αυτών απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων του προτείνοντος, και

(iii) η γενική συνέλευση των μετόχων του προτείνοντος αρνείται να εγκρίνει την έκδοση ή παραχώρηση των νέων αυτών τίτλων·

(β) σε περίπτωση μη χορήγησης οποιασδήποτε τυχόν αναγκαίας διοικητικής άδειας ή έγκρισης προς απόκτηση των τίτλων που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας πρότασης και ιδιαίτερα της τυχόν απαιτούμενης προς τούτο έγκρισης δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την προστασία του ανταγωνισμού·

(γ) σε περίπτωση μη πλήρωσης οποιασδήποτε άλλης αίρεσης υπό την οποία τελεί η δημόσια πρόταση και η οποία αναφέρεται ρητά στη σχετική ανακοίνωση για την πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης·

(δ) σε περίπτωση που ο προτείνων κρίνει ότι δεν ικανοποιήθηκε αίρεση, η ικανοποίηση της οποίας υπόκειτο στη διακριτική του ευχέρεια· ή

(ε) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην της περίπτωσης της οικονομικής αδυναμίας του προτείνοντος, ως αποτέλεσμα της οποίας η δημόσια πρόταση δε δύναται να υλοποιηθεί, για λόγους άσχετους με τη βούληση των μερών της πρότασης, εφόσον η ύπαρξη της περίπτωσης αυτής διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Ανακοίνωση για την οριστική απόφαση διενέργειας δημόσιας πρότασης που καθίσταται δημόσια γνωστή, κατά το άρθρο 6, δεσμεύει τον προτείνοντα και δεν επιτρέπεται να την ανακαλέσει ή αποσύρει, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή.