Περιορισμοί μετά την ανακοίνωση δημόσιας πρότασης

9. Με εξαίρεση την περίπτωση παροχής έγκρισης από την Επιτροπή, κατά την απόλυτη κρίση της και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο προτείνων ανακοινώσει ότι δε θα προβεί στη διενέργεια δημόσιας πρότασης, είτε μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής του είτε μετά την ανακοίνωση της οριστικής του απόφασης, τόσο στον ίδιο όσο και στα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, απαγορεύεται εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης, να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να ανακοινώνουν δημόσια πρόταση ή πιθανή δημόσια πρόταση αναφορικά με τους τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας, περιλαμβανομένης μερικής δημόσιας πρότασης που θα είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν τίτλους σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) των τίτλων με δικαιώματα ψήφου στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(β) να αποκτούν τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας σε ποσοστό τέτοιο που θα τους καθιστούσε υπόχρεους να διενεργήσουν δημόσια πρόταση κατά το άρθρο 13·

(γ) να αποκτούν τίτλους ή να εξασφαλίζουν αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων σχετικά με τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίοι, θα τους παρείχαν συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας·

(δ) να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση που να υποδηλοί ή επιβεβαιώνει την πιθανότητα διενέργειας δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(ε) να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά με πιθανή υποβολή δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία, οι οποίες είναι πιθανό να διαρρεύσουν πέραν του στενού κύκλου των προσώπων που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις εν λόγω ενέργειες.