Γενική αρχή για τα ποσοστά αποδοχής δημόσιας πρότασης

10.-(1) Κάθε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των τίτλων μιας εταιρείας θεωρείται ότι καθίσταται επιτυχής, εφόσον ληφθούν αποδοχές για ποσοστό τίτλων που προστιθέμενοι στους ήδη κατεχόμενους από τον ίδιο, ή από τα πρόσωπα που καθορίζονται στο άρθρο 13, του παρέχουν ποσοστό πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας.

(2) Σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση δεν είναι επιτυχής κατά το εδάφιο (1) -

(α) ο προτείνων δε δικαιούται να αποδεχθεί οποιοδήποτε μικρότερο ποσοστό αποδοχών· και

(β) οποιοιδήποτε τυχόν τίτλοι τους οποίους ο προτείνων απέκτησε, από την απόκτηση και μετέπειτα των τίτλων που δημιούργησαν την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης κατά το άρθρο 13, παύουν να παρέχουν στον προτείνοντα οποιαδήποτε δικαιώματα ψήφου.