ΜΕΡΟΣ ΙII ΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ
Διαθέσι΅οι ΅ορφότυποι

5.-(1) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έγγραφα διατίθενται για περαιτέρω χρήση, οι φορείς του δη΅όσιου το΅έα διαθέτουν τα έγγραφα αυτά-

(α) στη ΅ορφή ή γλώσσα, στην οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία ανταπόκρισης στο αίτημα παροχής τους· και

(β) ΅ε ηλεκτρονικά ΅έσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγ΅ένο.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δε συνεπάγονται την υποχρέωση των φορέων του δη΅όσιου το΅έα:

(α) να δη΅ιουργούν ή να προσαρ΅όζουν τα έγγραφα ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτη΅α παροχής τους·

(β) να παρέχουν αποσπάσ΅ατα εγγράφων, όταν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισ΅ό· και

(γ) να συνεχίσουν την παραγωγή συγκεκρι΅ένου τύπου εγγράφων για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων από οργανισ΅ό του ιδιωτικού ή του δη΅όσιου το΅έα.

Διαφάνεια

6. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που παρέχει έγγραφά του για περαιτέρω χρήση διασφαλίζει την παροχή των πιο κάτω πληροφοριών στο κοινό, αναφορικά με -

(α) τυχόν ειδικούς όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων·

(β) τυχόν επιβολή πάγιων τελών για την περαιτέρω χρήση εγγράφων·

(γ) την ύπαρξη καταλόγου, με κατά προτίμηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση κυριοτέρων εγγράφων και τις ιστοσελίδες που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους·

(δ) τα ένδικα ή εξωδικαστικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις ή πρακτικές του φορέα δημόσιου τομέα που τους επηρεάζουν.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα δημοσιοποιούν τις πιο πάνω πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο.

Αρχές που διέπουν τη χρέωση

7.-(1) Στην περίπτωση που φορέας του δημοσίου τομέα αποφασίζει να επιβάλει την καταβολή τελών, ετοιμάζει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον Υπουργό, θεμελιώνοντας το λόγο της επιβολής τέλους, επί τη βάσει του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων, συ΅περιλα΅βανο΅ένης ΅ιας εύλογης απόδοσης της σχετιζόμενης επένδυσης και θεμελιώνοντας, αναφορικά με ιδιότυπες περιπτώσεις, τους παράγοντες που λα΅βάνονται υπόψη για τον υπολογισ΅ό των τελών.

(2) Ο Υπουργός στην περίπτωση που εγκρίνει την έκθεση και θεωρεί το επιβαλλόμενο κόστος δικαιολογημένο, δημοσιεύει με διάταγμά του τα τέλη που καθορίζονται ως καταβλητέα κατά τη παραχώρηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση, από το συγκεκριμένο φορέα του δημόσιου τομέα.

(3) Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, ο φορέας του δη΅όσιου τομέα αναφέρει γραπτώς τη βάση υπολογισ΅ού για το δη΅οσιευό΅ενο τέλος και επιπλέον, αναφέρει τους παράγοντες που λα΅βάνονται υπόψη για τον υπολογισ΅ό των τελών σε ιδιότυπες περιπτώσεις.

Πρακτικά ΅έτρα

8. Οι φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα, όπως η ετοιμασία καταλόγων, με, κατά προτίμηση, ηλεκτρονική πρόσβαση, των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση κυριοτέρων εγγράφων και των ιστοσελίδων που συνδέονται με αποκεντρωμένους καταλόγους, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση διαθέσιμων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων.